Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (MZDIK). 

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu jest jednostką budżetową Miasta Kalisz.

Został utworzony dnia 1 stycznia 2021 r. Uchwałą nr XXXII/481/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. z wcześniej funkcjonującego Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

Siedziba Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu przy ulicy Złotej 43 jest czynna : pon. - pt. 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania przy ulicy Targowej 16-18 jest czynne : pon. - pt. 10:00 - 18:00

 

Przyjęcia Interesantów w sprawie skarg i wniosków:

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor  -  Siedziba ZDM przy ulicy Złotej 43

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1
Wersja nr     1 4
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.11.2021 nr 2021/BZP 00003864/14/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 04.11.2021 nr 2021/BZP 00003864/13/P)1
Zamawiający:
Nazwa: Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Krajowy numer identyfikacyjny:2 6181921763
Adres: Złota 43
Miejscowość: Kalisz Kod pocztowy: 62-800 Kraj: Polska
Adres strony internetowej: www.zdm.kalisz.pl
Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Numer telefonu kontaktowego: +48 5985200
Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 
1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
2 Numer NIP lub REGON.
3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:
 1. 1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
 2. 2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 3. 3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
 4. 4) inny zamawiający (proszę określić).
 
1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4 Orientacyjna wartość zamówienia5 Przewidywany termin wszczęcia postępowania6 Informacje dodatkowe7 Informacja na temat aktualizacji8
1 2 3 4 5 6 7
1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E
1.1.1 Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF) Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 13 250 000,00 PLN IV kwartał    
1.1.3 Przebudowa ul. M. Konopnickiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Serbinowskiej Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 1 750 000,00 PLN II kwartał    
1.1.4 Budowa ul. Dębowej na odcinku od pos. nr 10 do ul. Warszawskkiej Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 850 000,00 PLN III kwartał    
1.1.5 Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 2 150 000,00 PLN I kwartał    
1.1.6 Przebudowa ul. Lipowej Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 900 000,00 PLN III kwartał    
1.1.7 Przebudowa ul. Wiejskiej Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 700 000,00 PLN IV kwartał    
1.1.8 Przebudowa ul. Prymasa Wyszyńskiego [ul. Prymasa Wyszyńskiego 21 - ul. Prymasa Wyszyńskiego 37-39] Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 935 000,00 PLN IV kwartał    
1.1.9 Przebudowa ul. Mazurskiej Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 150 000,00 PLN IV kwartał    
1.1.10 Rozbudowa ul. Wykopaliskowej Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 900 000,00 PLN IV kwartał    
1.1.11 Budowa ul. Budziszyńskiej Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 325 000,00 PLN III kwartał    
1.1.12 Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Karpackiej Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 1 300 000,00 PLN IV kwartał    
1.1.14 Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 4 050 000,00 PLN IV kwartał    
1.1.15 Remont nawierzchni dojazdu, placu manewrowego i parkingu przy budynku Spółdzielczego Domu Kombatanta i Emeryta w Kaliszu przy ul. Cegielnianej 6. (Budżet Obywatelski) Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 130 000,00 PLN III kwartał    
1.1.16 Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitum. poprzez pow. utrwal. przy użyciu emulsji i grysów za pom. komb. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 400 000,00 PLN IV kwartał    
1.1.17 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisza w 2022 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 800 000,00 PLN IV kwartał    
1.1.18 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie m. Kalisza w 2022 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 500 000,00 PLN IV kwartał    
1.1.19 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni gruntowej na terenie m. Kalisza w 2022 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 600 000,00 PLN IV kwartał    
1.1.20 Przebudowa Al. Wojska Polskiego etap III - odc. Majkowska - Kościuszki Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 7 300 000,00 PLN II kwartał    
1.1.21 Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2021r. z podziałem na trzy rejony Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 731 707,32 PLN I kwartał    
1.1.22 Budowa ul. Pogodnej w Kaliszu - etap IV Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 250 000,00 PLN IV kwartał    
1.1.23 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Górnośląskiej z ul. Cmentarną w Kaliszu Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 450 000,00 PLN IV kwartał   dodana pozycja
2    .    D    O    S    T    A    W    Y
1.2.1 Bieżąca dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 203 252,03 PLN IV kwartał    
3    .    U    S    Ł    U    G    I
1.3.1 Oczyszczanie nawierzchni na terenie miasta Kalisza wraz z usuwaniem skutków zdarzeń drogowych na terenie m. Kalisza w 2021r. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 800 000,00 PLN I kwartał    
1.3.2 Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Kalisza Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 365 853,66 PLN IV kwartał    
1.3.3 Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego w Kaliszu w 2021r. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 600 000,00 PLN II kwartał    
 
4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
 1. 1) tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
 2. 2) tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
 3. 3) tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
 4. 4) partnerstwo innowacyjne;
 5. 5) negocjacje bez ogłoszenia;
 6. 6) zamówienie z wolnej ręki;
 7. 7) konkurs;
 8. 8) umowa ramowa.
5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.
 
2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9 Orientacyjna wartość zamówienia10 Przewidywany termin wszczęcia postępowania11 Informacje dodatkowe12 Informacja na temat aktualizacji13
1 2 3 4 5 6 7
3    .    U    S    Ł    U    G    I
2.3.1 Zimowe utrzymanie dróg na terenie m. Kalisza w sezonie 2021/2022 z podziałem na IV rejony Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy 1 100 000,00 PLN III kwartał    
 
9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
 1. 1) przetarg nieograniczony;
 2. 2) przetarg ograniczony;
 3. 3) negocjacje z ogłoszeniem;
 4. 4) dialog konkurencyjny;
 5. 5) partnerstwo innowacyjne;
 6. 6) negocjacje bez ogłoszenia;
 7. 7) zamówienie z wolnej ręki;
 8. 8) konkurs;
 9. 9) umowa ramowa;
 10. 10) dynamiczny system zakupów.
10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

RODO Klauzula informacyjna MZDiK

Podkategorie

 

Sprawozdania finansowe za rok 2018.

Więcej o: Sprawozdania finansowe