Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (ZDM). 

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu jest jednostką budżetową Miasta Kalisz.

Został utworzony dnia 1 stycznia 2021 r. Uchwałą nr XXXII/481/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. z wcześniej funkcjonującego Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

Siedziba Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu przy ulicy Złotej 43 jest czynna : pon. - pt. 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania przy ulicy Targowej 16-18 jest czynne : pon. - pt. 10:00 - 18:00

 

Przyjęcia Interesantów w sprawie skarg i wniosków:

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor  -  Siedziba ZDM przy ulicy Złotej 43

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 4
Wersja nr       6
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.07.2024 nr 2024/BZP 00044622/06/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 07.06.2024 nr 2024/BZP 00044622/05/P)1
Zamawiający:
Nazwa: Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Krajowy numer identyfikacyjny:2 6181921763
Adres: Złota 43
Miejscowość: Kalisz Kod pocztowy: 62-800 Kraj: Polska
Adres strony internetowej: www.zdm.kalisz.pl
Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Numer telefonu kontaktowego: +48 5985200
Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka budżetowa
 
1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
2 Numer NIP lub REGON.
3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:
 1. 1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
 2. 2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 3. 3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
 4. 4) inny zamawiający (proszę określić).
 
1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4 Orientacyjna wartość zamówienia5 Przewidywany termin wszczęcia postępowania6 Informacje dodatkowe7 Informacja na temat aktualizacji8
1 2 3 4 5 6 7
1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E
1.1.1 Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2024 r. z podziałem na trzy rejony Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 934 959,35 PLN I kwartał    
1.1.2 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie m. Kalisza w 2024 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 231 871,08 PLN I kwartał    
1.1.3 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie m. Kalisza w 2024 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 191 463,41 PLN

II kwartał

III kwartał
  zmiana pozycji
1.1.4 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisza w 2025 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 850 000,00 PLN IV kwartał    
1.1.5 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie m. Kalisza w 2025 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 380 000,00 PLN IV kwartał    
1.1.6 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni gruntowej na terenie m. Kalisza w 2025 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 465 000,00 PLN IV kwartał    
1.1.7 Przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 6 667 000,00 PLN II kwartał    
1.1.8 Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Świętego Michała w Kaliszu Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 25 609 000,00 PLN II kwartał   rezygnacja z pozycji
1.1.9 Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 2 967 000,00 PLN II kwartał    
1.1.10 Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 6 504 000,00 PLN III kwartał    
1.1.11 Przebudowa ul. Czaszkowskiej na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Fabrycznej Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 2 746 000,00 PLN I kwartał    
1.1.12 Budowa ul. Opatowieckiej w Kaliszu na odcinku od ul. Tęczyńskiej do ul. Malborskiej Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 894 000,00 PLN I kwartał    
1.1.13 Przebudowa ul. Paderewskiego w Kaliszu na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Karłowicza Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 772 000,00 PLN I kwartał    
1.1.14 Remont Mostu Trybunalskiego Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 890 000,00 PLN I kwartał    
1.1.15 Remont odcinka chodnika w ulicy 3 Maja w Kaliszu - etap I Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 150 238,58 PLN

II kwartał

III kwartał
  zmiana pozycji
1.1.16 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisza w 2024 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 410 487,80 PLN II kwartał    
1.1.17 Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - etap I Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 3 850 000,00 PLN II kwartał    
2    .    D    O    S    T    A    W    Y
1.2.1 Bieżąca dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu w 2025 r. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 223 577,24 PLN IV kwartał    
3    .    U    S    Ł    U    G    I
1.3.1 Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz aktywnego oznakowania drogowego na terenie miasta Kalisza w roku 2025 r. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 487 804,88 PLN IV kwartał    
1.3.2 Oczyszczanie ulic na terenie m. Kalisza w 2024 r. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 718 000,00 PLN I kwartał    
1.3.3 Pełnien.funkcji Inżyniera Kontraktu nad real.zad. pn.: Rozb.ulic w ciągu DW nr 450 na odc.od "Rogatki" do granicy m.Kalisza-etap II odc.od ul. Ks. Jolanty do ul. Antycznej wraz z przeb.wiaduktu kolej. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 447 000,00 PLN I kwartał    
1.3.4 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wewnętrznej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie Ks. Jolanty z ul. Metalowców Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 488 000,00 PLN

II kwartał

III kwartał
  zmiana pozycji
1.3.6 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Tylnej od posesji 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 260 000,00 PLN II kwartał    
 
4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
 1. 1) tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
 2. 2) tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
 3. 3) tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
 4. 4) partnerstwo innowacyjne;
 5. 5) negocjacje bez ogłoszenia;
 6. 6) zamówienie z wolnej ręki;
 7. 7) konkurs;
 8. 8) umowa ramowa.
5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.
 
2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9 Orientacyjna wartość zamówienia10 Przewidywany termin wszczęcia postępowania11 Informacje dodatkowe12 Informacja na temat aktualizacji13
1 2 3 4 5 6 7
1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E
2.1.1 Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Świętego Michała w Kaliszu Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy 41 000 000,00 PLN III kwartał   dodana pozycja
3    .    U    S    Ł    U    G    I
2.3.1 Zimowe utrzymanie dróg na terenie m. Kalisza w sezonie 2024/2025 z podziałem na IV rejony Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy 1 200 000,00 PLN III kwartał    
 
9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
 1. 1) przetarg nieograniczony;
 2. 2) przetarg ograniczony;
 3. 3) negocjacje z ogłoszeniem;
 4. 4) dialog konkurencyjny;
 5. 5) partnerstwo innowacyjne;
 6. 6) negocjacje bez ogłoszenia;
 7. 7) zamówienie z wolnej ręki;
 8. 8) konkurs;
 9. 9) umowa ramowa;
 10. 10) dynamiczny system zakupów.
10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

RODO Klauzula informacyjna ZDM

Podkategorie

 

Sprawozdania finansowe za rok 2018.

Więcej o: Sprawozdania finansowe