Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (ZDM). 

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu jest jednostką budżetową Miasta Kalisz.

Został utworzony dnia 1 stycznia 2021 r. Uchwałą nr XXXII/481/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. z wcześniej funkcjonującego Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

Siedziba Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu przy ulicy Złotej 43 jest czynna : pon. - pt. 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania przy ulicy Targowej 16-18 jest czynne : pon. - pt. 10:00 - 18:00

 

Przyjęcia Interesantów w sprawie skarg i wniosków:

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor  -  Siedziba ZDM przy ulicy Złotej 43

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 3
Wersja nr     1 3
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2023 nr 2023/BZP 00036095/13/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 17.08.2023 nr 2023/BZP 00036095/12/P)1
Zamawiający:
Nazwa: Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Krajowy numer identyfikacyjny:2 6181921763
Adres: Złota 43
Miejscowość: Kalisz Kod pocztowy: 62-800 Kraj: Polska
Adres strony internetowej: www.zdm.kalisz.pl
Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Numer telefonu kontaktowego: +48 5985200
Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka budżetowa
 
1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
2 Numer NIP lub REGON.
3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:
 1. 1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
 2. 2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 3. 3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
 4. 4) inny zamawiający (proszę określić).
 
1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4 Orientacyjna wartość zamówienia5 Przewidywany termin wszczęcia postępowania6 Informacje dodatkowe7 Informacja na temat aktualizacji8
1 2 3 4 5 6 7
1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E
1.1.1 Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 10 400 000,00 PLN

III kwartał

IV kwartał
  zmiana pozycji
1.1.2 Budowa nowej drogi - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 16 000 000,00 PLN I kwartał    
1.1.3 Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Łazienna + ul. Mariańska Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 1 780 000,00 PLN III kwartał   rezygnacja z pozycji
1.1.5 Remont nawierzchni bitumicznej odcinka ulicy Majkowskiej w Kaliszu Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 143 297,95 PLN I kwartał    
1.1.6 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisza w 2023 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 394 196,00 PLN III kwartał    
1.1.7 Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyci emulsji (...) Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 708 478,39 PLN IV kwartał    
1.1.8 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisza w 2024 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 655 500,00 PLN IV kwartał    
1.1.9 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie m. Kalisza w 2024 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 463 742,15 PLN IV kwartał    
1.1.10 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni gruntowej na terenie m. Kalisza w 2024 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 488 996,47 PLN IV kwartał    
1.1.11 Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2023r. z podziałem na trzy rejony Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 813 008,14 PLN I kwartał    
1.1.12 Remont nawierzchni bitumicznej odcinka Al. Sikorskiego w Kaliszu Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 256 367,68 PLN III kwartał    
1.1.13 Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 7 000 000,00 PLN III kwartał    
1.1.14 Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulisławice Kol. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 390 000,00 PLN III kwartał    
1.1.15 Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej w Kaliszu Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 1 720 000,00 PLN III kwartał    
2    .    D    O    S    T    A    W    Y
1.2.1 Bieżąca dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 203 252,03 PLN IV kwartał    
1.2.2 Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 227 642,28 PLN II kwartał    
3    .    U    S    Ł    U    G    I
1.3.1 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: "Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej" Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 240 000,00 PLN

III kwartał

IV kwartał
  zmiana pozycji
1.3.3 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap II (...) Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 750 000,00 PLN IV kwartał    
1.3.4 Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 130 000,00 PLN I kwartał    
1.3.5 Oczyszczanie ulic na terenie m. Kalisza w 2023r. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 682 354,93 PLN I kwartał    
1.3.6 Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Kalisza Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 479 674,80 PLN IV kwartał    
1.3.7 Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 140 000,00 PLN I kwartał    
1.3.8 Wykonanie zieleni urządzonej wraz z nawadnianiem na wyspach środkowych pięciu rond w Kaliszu Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 280 000,00 PLN III kwartał   dodana pozycja
 
4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
 1. 1) tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
 2. 2) tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
 3. 3) tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
 4. 4) partnerstwo innowacyjne;
 5. 5) negocjacje bez ogłoszenia;
 6. 6) zamówienie z wolnej ręki;
 7. 7) konkurs;
 8. 8) umowa ramowa.
5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.
 
2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9 Orientacyjna wartość zamówienia10 Przewidywany termin wszczęcia postępowania11 Informacje dodatkowe12 Informacja na temat aktualizacji13
1 2 3 4 5 6 7
1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E
2.1.2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF) Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy 35 500 000,00 PLN IV kwartał    
3    .    U    S    Ł    U    G    I
2.3.1 Zimowe utrzymanie dróg na terenie m. Kalisza w sezonie 2023/2024 z podziałem na IV rejony Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy 1 086 601,53 PLN III kwartał    
2.3.2 Zainstalowanie i zaprogramowanie 65 szt. parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techn- org. zw. z ich serwisowaniem, obsługą i kompleksowym utrzymaniem (WPF) Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy 7 092 720,00 PLN II kwartał    
 
9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
 1. 1) przetarg nieograniczony;
 2. 2) przetarg ograniczony;
 3. 3) negocjacje z ogłoszeniem;
 4. 4) dialog konkurencyjny;
 5. 5) partnerstwo innowacyjne;
 6. 6) negocjacje bez ogłoszenia;
 7. 7) zamówienie z wolnej ręki;
 8. 8) konkurs;
 9. 9) umowa ramowa;
 10. 10) dynamiczny system zakupów.
10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

RODO Klauzula informacyjna ZDM

Podkategorie

 

Sprawozdania finansowe za rok 2018.

Więcej o: Sprawozdania finansowe