Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (ZDM). 

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu jest jednostką budżetową Miasta Kalisz.

Został utworzony dnia 1 stycznia 2021 r. Uchwałą nr XXXII/481/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. z wcześniej funkcjonującego Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

Siedziba Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu przy ulicy Złotej 43 jest czynna : pon. - pt. 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania przy ulicy Targowej 16-18 jest czynne : pon. - pt. 10:00 - 18:00

 

Przyjęcia Interesantów w sprawie skarg i wniosków:

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor  -  Siedziba ZDM przy ulicy Złotej 43

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 2
Wersja nr       7
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.08.2022 nr 2022/BZP 00023266/07/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 15.07.2022 nr 2022/BZP 00023266/06/P)1
Zamawiający:
Nazwa: Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu Krajowy numer identyfikacyjny:2 6181921763
Adres: Złota 43
Miejscowość: Kalisz Kod pocztowy: 62-800 Kraj: Polska
Adres strony internetowej: www.zdm.kalisz.pl
Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Numer telefonu kontaktowego: +48 5985200
Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka budżetowa
 
1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
2 Numer NIP lub REGON.
3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:
 1. 1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
 2. 2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 3. 3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
 4. 4) inny zamawiający (proszę określić).
 
1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4 Orientacyjna wartość zamówienia5 Przewidywany termin wszczęcia postępowania6 Informacje dodatkowe7 Informacja na temat aktualizacji8
1 2 3 4 5 6 7
1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E
1.1.1 Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 9 268 292,68 PLN IV kwartał    
1.1.2 PBiPDO - Paderewskiego (odc. ul. Wyspiańskiego - ul. Karłowicza) Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 439 024,39 PLN III kwartał    
1.1.3 PBiPDO - ul. Wojciecha z Brudzewa (odc. ul. Malaperta - pos. 18c) Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 333 333,33 PLN III kwartał    
1.1.4 PBiPDO - ul. Serbinowska (chodnik ul. Górnośląska - AWP + zatoka autobusowa) Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 536 595,37 PLN III kwartał    
1.1.5 PBiPDO - ul. Sulisławicka (ul. Romańska - ul. Celtycka) Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 609 756,10 PLN IV kwartał    
1.1.6 PBiPDO - ul. Starowiejska Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 910 569,11 PLN IV kwartał    
1.1.7 PBiPDO - ul. Łazienna + ul. Mariańska Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 1 983 739,84 PLN III kwartał    
1.1.8 PBiPDO - ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat - ul. Fabryczna) Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 1 463 414,63 PLN III kwartał    
1.1.9 PBiPDO - ul. Opatowiecka (ul. Tęczyńska - ul. Malborska) Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 439 024,39 PLN III kwartał    
1.1.13 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zacisze 6-12 wzdłuż ogrodzenia UAM BO Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 365 853,66 PLN III kwartał    
1.1.14 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie m. Kalisza w 2022 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 462 725,20 PLN I kwartał    
1.1.15 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisza w 2022 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 260 162,60 PLN II kwartał    
1.1.16 Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitum. poprzez pow. utrwal. przy użyciu emulsji i grysów za pom. kombajnu Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 325 203,25 PLN II kwartał    
1.1.17 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisza w 2023 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 650 406,50 PLN IV kwartał    
1.1.18 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie m. Kalisza w 2023 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 406 504,07 PLN IV kwartał    
1.1.19 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni gruntowej na terenie m. Kalisza w 2023 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 487 804,88 PLN IV kwartał    
1.1.20 Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie Miasta Kalisza w 2022 r. z podziałem na trzy rejony Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 853 658,55 PLN II kwartał    
1.1.21 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisz w 2022 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 130 081,30 PLN III kwartał    
1.1.22 Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prym. S. Wyszyńskiego w Kaliszu Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 5 200 000,00 PLN III kwartał    
1.1.23 Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 4 350 000,00 PLN II kwartał    
1.1.24 Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 3 980 000,00 PLN III kwartał    
1.1.25 Przebudowa ul. Bursztynowej w Kaliszu pod kątem wydzielenia chodnika - etap II Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 162 000,00 PLN III kwartał    
2    .    D    O    S    T    A    W    Y
1.2.1 Bieżąca dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb Zarządu Drog Miejskich w Kaliszu Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 203 252,03 PLN IV kwartał    
3    .    U    S    Ł    U    G    I
1.3.1 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: "Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej" Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 243 902,44 PLN IV kwartał    
1.3.2 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisz - etap II Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 650 406,50 PLN III kwartał    
1.3.3 Oczyszczanie ulic na terenie m. Kalisza w 2022r. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 650 406,50 PLN I kwartał    
1.3.4 Zimowe utrzymanie dróg na terenie m. Kalisza w sezonie 2022/2023 z podziałem na IV rejony Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 894 308,94 PLN III kwartał    
1.3.5 Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Kalisza Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 406 504,07 PLN IV kwartał    
1.3.6 Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego w Kaliszu w 2022 r. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 650 406,51 PLN I kwartał    
1.3.7 Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 200 000,00 PLN III kwartał    
 
4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
 1. 1) tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
 2. 2) tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
 3. 3) tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
 4. 4) partnerstwo innowacyjne;
 5. 5) negocjacje bez ogłoszenia;
 6. 6) zamówienie z wolnej ręki;
 7. 7) konkurs;
 8. 8) umowa ramowa.
5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.
 
2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9 Orientacyjna wartość zamówienia10 Przewidywany termin wszczęcia postępowania11 Informacje dodatkowe12 Informacja na temat aktualizacji13
1 2 3 4 5 6 7
1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E
2.1.1 Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap II odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego(WPF) Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy 37 398 373,98 PLN

II kwartał

III kwartał
  zmiana pozycji
 
9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
 1. 1) przetarg nieograniczony;
 2. 2) przetarg ograniczony;
 3. 3) negocjacje z ogłoszeniem;
 4. 4) dialog konkurencyjny;
 5. 5) partnerstwo innowacyjne;
 6. 6) negocjacje bez ogłoszenia;
 7. 7) zamówienie z wolnej ręki;
 8. 8) konkurs;
 9. 9) umowa ramowa;
 10. 10) dynamiczny system zakupów.
10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

RODO Klauzula informacyjna MZDiK

Podkategorie

 

Sprawozdania finansowe za rok 2018.

Więcej o: Sprawozdania finansowe