ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na ustawienie barier ochronnych na ulicach: Paprotna, Armii Krajowej, Łódzka/Kujawska, Tuwima/Żeromskiego, Asnyka/Serbinowska, Serbinowska/Ostrowska w Kaliszu – 398 mb.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1/ załadunek barier z magazynu MZDiK,

2/ przewóz barier i rozładunek w miejscu wbudowania,

3/ montaż barier we wskazanych lokalizacjach.

2. Szczegółową lokalizację barier ochronnych przedstawiono na planach sytuacyjnych stanowiących załącznik do zaproszenia.

3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2016r.

5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:

5.1. udzielą rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres 24 miesięcy od daty odbioru końcowego,

5.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

5.3. wykażą w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonanie minimum dwóch robót budowlanych polegających na montażu znaków drogowych i/lub urządzeń bezpieczeństw ruchu.

6. Termin związania z ofertą określa się na 20 dni od dnia składania ofert.

7. Kryterium oceny ofert – cena 100%.

7.1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.

7.2. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt., każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną według wzoru:

Cena oferty najniższej x 100

Liczba punktów oferty badanej = ---------------------------------------

Cena oferty badanej

9. Oferta winna zawierać:

- formularz oferty na załączonym druku,

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – druk do wypełnienia,

- „wykazu robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających spełnienie warunku o którym mowa w pkt. 5.3 Zaproszenia wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do Zaproszenia (Doświadczenie zawodowe).

10. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: „Oferta na ustawienie barier ochronnych na ulicach Kalisza”.

11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz - SEKRETARIAT do dnia 19.08.2016r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.08.2016r. o godz. 10:05.

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1/ Marcin Cieloszyk tel. (62) 59 85 209

2/ Donata Gadzinowska tel. (62) 59 85 209

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie pdf 237.52 KB Robert Starzonek
Załączniki zip 2.50 MB Robert Starzonek
Zmiana nr 1 zip 1.64 MB Robert Starzonek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 10, sierpień 2016 13:28 Robert Starzonek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, sierpień 2016 15:05 Robert Starzonek