ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę uszkodzonych kabli i latarni na obwodnicy Kalisz- Nowe Skalmierzyce, droga krajowa Nr 25 – stacja transformatorowa nr 10 - 988.

 1. Zakres przedmiotu zamówienia

1/   wymiana linii kablowej oświetlenia ulicznego nN 1kV 4x25-0628 km,

2/   wymiana latarń typu SAL-9 – 5 szt.,

3/   wymiana opraw oświetleniowych SQ 100/150 – 5 szt.,

4/   budowa uziemień poziomych – 25 m,

5/   budowa uziemień głębinowych pionowych – 1 kpl.,

6/   rozebranie i renowacja nawierzchni.

 1. Szczegółowy zakres prac określony jest w załącznikach do zaproszenia obejmujących:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiar robót , kosztorys ofertowy (ślepy).

 1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia.
 2. Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 15.10.2016r.
 3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:

1/    udzielą rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego, z wyłączeniem materiałów przekazanych przez Zamawiającego.

2/    wykażą w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonanie min. 3 zadań podobnych polegających na budowie lub bieżącym utrzymaniu w ciągu dróg publicznych - każde,

3/    wykażą osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.: kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie,

 1. Termin związania z ofertą określa się na 20 dni od dnia składania ofert.
  1. Opis sposobu obliczenia ceny.
   1. Cena ofertowa, podana w „Formularzu oferty”, powinna być wyliczona w oparciu o kosztorys ofertowy (ślepy). Zaleca się obliczenie ceny metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych kosztorysem ofertowym (ślepym) jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według wzoru:

                                    Wk = ΣL x Cj

     gdzie:

Wk – oznacza wartość kosztorysową robót,

L – oznacza liczbę jednostek przedmiarowych robót,

Cj – oznacza cenę jednostkową dla ustalonych jednostek

 przedmiarowych.

 Podatek od towarów i usług /VAT/ należy doliczyć do końcowej wartości kosztorysowej robót kosztorysu, a następnie łączną wartość brutto należy wpisać w pkt 1 „Formularza oferty”.

 1. Kosztorys ofertowy (ślepy) określa opis robót i wskazuje czynności, które należy uwzględnić w cenach jednostkowych oferty, jednostki przedmiarowe i ilości jednostek przedmiarowych robót wynikające z obliczeń.
 2. Przywołane w kosztorysie ofertowym (ślepym) podstawy wycen katalogowych służą jedynie uszczegółowieniu opisu pozycji przedmiaru i nie są podstawą do wyceny robót.
 3. Oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty wykonania zadania, w tym m.in.: koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu, roboty towarzyszące i tymczasowe, koszty zorganizowania i utrzymania placu budowy oraz ew. koszty oczyszczenia, segregacji i palet niezbędnych do składowania materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania.
 4. W kosztorysie ofertowym nie mogą występować dodatki i upusty oraz ewentualnie inne składniki kalkulacyjne poza tymi, które wynikają z formuły kalkulacyjnej.
 5. W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje, co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji kosztorysów.
 6. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.
 7. Koszty związane z obsługą geodezyjną i geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz koszty związane z ustawieniem oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót zgodnie ze schematem oznakowania nr 13 należy określić w formie ryczałtu i wpisać w odpowiednią pozycję formularza oferty.
 8. Na cenę oferty składa się suma wartości robót budowlanych wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego, koszty związane z obsługą geodezyjną i geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz koszty związane z ustawieniem oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót zgodnie ze schematem oznakowania nr 13.
 9. Kryterium oceny ofert – cena 100%.
  1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
  2. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt., każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną według wzoru:

Cena oferty najniższej x 100

 Liczba punktów oferty badanej = ---------------------------------------

             Cena oferty badanej

9. Oferta winna zawierać:

-          formularz oferty na załączonym druku,

-          kosztorys ofertowy (wypełnić załączony druk),

-          oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – druk do wypełnienia,

-          doświadczenie zawodowe – druk do wypełnienia,

-          potencjał osobowy - druk do wypełnienia.

 1. Pisemną ę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: „Oferta na wymianę uszkodzonych kabli i latarni na obwodnicy Kalisz- Nowe Skalmierzyce, droga krajowa Nr 25 – stacja transformatorowa nr 10 - 988”.

11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz - SEKRETARIAT do dnia 16.08.2016r. do godz. 09:00.

 Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.08.2016r. o godz. 09:05.

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1/ Zbigniew Nowicki tel. (62) 59 85 206

2/ Donata Gadzinowska tel. (62) 59 85 209

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie pdf 280.61 KB Robert Starzonek
Załączniki zip 505.67 KB Robert Starzonek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 03, sierpień 2016 10:42 Robert Starzonek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03, sierpień 2016 10:44 Robert Starzonek