ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na naprawę uszkodzonego ekranu akustycznego w ciągu ul. Szlak Bursztynowy w Kaliszu.

  1. Zakres przedmiotu zamówienia
  2. Szczegółowy zakres prac określony jest w załącznikach do zaproszenia obejmujących:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiar robót , kosztorys ofertowy (ślepy).

  1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia w celu dokładnego oszacowania zakresu robót.
  1. Termin wykonania zamówienia ustala się w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy.
  1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:

1/    udzielą rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego, z wyłączeniem materiałów przekazanych przez Zamawiającego.

2/    wykażą w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonanie min. 2 zadań odpowiadających swoim rodzajem i złożonością zadaniu stanowiącemu przedmiot zamówienia – każde.

  1. Termin związania z ofertą określa się na 20 dni od dnia składania ofert.
  1. Opis sposobu obliczenia ceny. Kryterium oceny ofert: cena 100%.

8. Oferta winna zawierać:

-          formularz oferty na załączonym druku,

-          oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – druk do wypełnienia,

-          doświadczenie zawodowe – druk do wypełnienia.

  1. Pisemną ę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: „Oferta na naprawę uszkodzonego ekranu akustycznego w ciągu ul. Szlak Bursztynowy w Kaliszu”.

10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz - SEKRETARIAT do dnia 16.08.2016r. do godz. 09:00.

 Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.08.2016r. o godz. 09:10.

 wykonanie przedmiotowego projektu – w załączeniu projekt umowy.

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1/ Leszek Zieliński tel. (62) 59 85 200

2/ Donata Gadzinowska tel. (62) 59 85 209

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie pdf 235.25 KB Robert Starzonek
Załączniki zip 2.91 MB Robert Starzonek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 03, sierpień 2016 10:41 Robert Starzonek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 03, sierpień 2016 10:43 Robert Starzonek