ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu odwodnienia ul. Cegielnianej w Kalisz na odcinku od ul. Asnyka do ul. Ostrowskiej.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia.

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji na rozwiązanie odwodnienia, odcinka ul. Cegielnianej (od ul. Asnyka do ul. Ostrowskiej) na podstawie którego możliwa będzie realizacja robót budowlano - montażowych zarówno pod względem formalno – prawnym jak i technicznym. Opracowanie należy wykonać na podstawie załączonego planu sytuacyjnego oraz warunków technicznych wydanych przez PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.

2.Zakres opracowania obejmuje w szczególności:

 1. spisanie z Zamawiającym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, danych wyjściowych do projektowania,
 2. geotechniczne warunki posadowienia obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. projekt budowlany i wykonawczy branży sanitarnej wykonany na podstawie warunków technicznych wydanych przez PWiK Sp. z o.o. znak TT-420/II/25/2016,
 4. projekty usunięcia ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną,
 5. szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
 6. informację do planu BIOZ,
 7. kolorową planszę uzbrojenia terenu,
 8. wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe, opinie i decyzje,
 9. uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na Naradzie Koordynacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu (dawniej uzyskanie pozytywnej opinii ZUDP),
 10. uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń wodno – prawnych,
 11. uzgodnienie projektu budowlanego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
  w Poznaniu Delegaturze w Kaliszu oraz, w przypadku nałożenia takiego obowiązku, uzyskanie zgody na prowadzenie prac budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków,
 12. przedmiar robót, formularz kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej (kosztorys ofertowy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS),
 13. kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorys w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH),
  1. Zakres umowy obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.
  2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:

1/    czuwania w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,

2/    uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

3/    udziału w naradach technicznych, na żądanie Zamawiającego,

4/    udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym, na żądanie Zamawiającego,

5/    współdziałaniu w wykonywaniu przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

 1. Podkład geodezyjny niezbędny do opracowania zabezpiecza Wykonawca.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu podkładu geodezyjnego wraz z przedmiotowym opracowaniem.
 3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację projektową zweryfikowaną przez inną jednostkę projektową posiadającą stosowne uprawnienia, bądź innego projektanta. Koszty weryfikacji ponosi Wykonawca.
 4. Projektant jest zobowiązany do jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich do poziomu aktualnie obowiązujących cen w terminie 2 tygodni od momentu zlecenia aktualizacji przez Zamawiającego, w okresie trzech lat od przyjęcia przez Zamawiającego gotowej dokumentacji projektowej.
  1. Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, w swej treści nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez stosowanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.
  2. Projektant opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  3. Opracowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:

1/    wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

2/    wymogami ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2016r. poz. 672),

3/    ustawą z dnia 18.07.2001r. – Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

4/    rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

5/    obowiązującymi normami,

6/    wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

 1. Termin opracowania ustala się w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy.
 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:

1/    posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie: wykonania w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej dwóch opracowań obejmujących przebudowę lub budowę kanalizacji deszczowej w ulicy o długości kanału min. 150m i średnicy kanału min. 300 mm,

2/    wykażą następujące osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

 1. projektant branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie,
 1. Termin związania ofertą określa się na 20 dni.
 1. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
 1. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem:

OFERTA: na wykonanie projektu odwodnienia ul. Cegielnianej w Kaliszu na odcinku od ul. Asnyka do ul. Ostrowskiej.

 1. Oferty należy składać do dnia 08.08.2016r. do godz. 09:00 w siedzibie

 Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz – SEKRETARIAT (I piętro).

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2016r. o godz. 09:05.

 1. Oferta winna zawierać:

-   formularz oferty na załączonym druku,

-   wykaz wykonanych opracowań wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych w pkt-cie 14 oraz, że zostały one wykonane należycie – załącznik do oferty „Doświadczenie zawodowe” (druk do wypełnienia),

-   załącznik do oferty „Potencjał osobowy” (druk do wypełnienia).

 1. Z Oferentem, który złoży ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na wykonanie przedmiotowego projektu – w załączeniu projekt umowy.
 1. Osoby wskazane do kontaktów z oferentami:

1/ Paweł Klucha – tel. (62) 59-85-206

2/ Donata Gadzinowska – tel. (62) 59-85-209

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie pdf 227.53 KB Robert Starzonek
Załączniki zip 1.50 MB Robert Starzonek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 02, sierpień 2016 10:17 Robert Starzonek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02, sierpień 2016 10:19 Robert Starzonek