ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu na odcinku od skrzyżowania z ul. Konińską do granicy miasta realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odc. od ul. Konińskiej do granicy miasta”.

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu na odc. od skrzyżowania z ul. Konińską do granicy miasta, na podstawie której możliwa będzie realizacja inwestycji zarówno pod względem formalno – prawnym jak i technicznym.

2. Zakres opracowania obejmuje w szczególności:

1/ dane wyjściowe do projektowania, które należy spisać w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,

2/ geotechniczne warunki posadowienia obiektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

3/ projekt branży drogowej na wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Stawiszyńskiej na odcinku ulicy Konińskiej do granicy miasta wraz z przykryciem rowu uwzględniający połączenie z realizowanym na zlecenie GDDKiA w Poznaniu ciągiem pieszo – rowerowym wzdłuż DK25 w miejscowości Niedźwiady. Opracowanie należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w „Standardach technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Kalisza (Zarządzenie Nr 627/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18.12.2015r.),

4/ projekt w zakresie stałej organizacji ruchu wraz z planem sytuacyjnym określającym projektowaną geometrię ścieżki rowerowej, które wymagają na etapie opracowywania akceptacji Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu,

5/ projekty usunięcia ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną,

6/ wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe, opinie, decyzje, zezwolenia w tym pozwolenia wodno - prawne,

7/ kolorową planszę uzbrojenia podziemnego,

8/ szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

9/ przedmiar robót, formularz kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej przygotowane z podziałem na branże (kosztorys ofertowy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS),

10/ kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów przygotowany z podziałem na branże (kosztorys w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH),

11/ opracowanie przedmiotu zamówienia w formie papierowej oraz elektronicznej (wersja elektroniczna winna być przygotowana w dwóch wersjach: nieedytowalnej – format plików: PDF oraz edytowalnej – format plików: DWG, DOC, XLS, ATH).

3. Projektant zobowiązany jest w szczególności do:

1/ uzyskania wszystkich niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia decyzji, uzgodnień, opinii oraz zezwoleń,

2/ przygotowanie załączników niezbędnych do dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,

3/ udzielenia gwarancji na opracowaną dokumentację projektową,

4/ szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia,

5/ w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń „równoważnych”, tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowaniach dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania , na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń,

6/ udzielenia odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych,

7/ zastosowania w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów.

4. Zakres umowy obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.

5. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:

1/ czuwania w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,

2/ uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

3/ udziału w naradach technicznych, na żądanie Zamawiającego,

4/ udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji, na żądanie Zamawiającego,

5/ współdziałaniu w wykonywaniu przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

6. Podkład geodezyjny niezbędny do przedmiotowego opracowania zabezpiecza Wykonawca.

7. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu podkładu geodezyjnego wraz z przedmiotowym opracowaniem.

8. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację projektową zweryfikowaną przez inną jednostkę projektową posiadającą stosowne uprawnienia, bądź innego projektanta. Koszty weryfikacji ponosi Wykonawca.

9. Wykonawca jest zobowiązany do jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich do poziomu aktualnie obowiązujących cen w terminie 2 tygodni od momentu zlecenia aktualizacji przez Zamawiającego, w okresie trzech lat od przyjęcia przez Zamawiającego gotowej dokumentacji projektowej.

10. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania opracowania projektowego zwracając szczególną uwagę na konieczność koordynacji poszczególnych prac budowlanych.

11. Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, w swej treści nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez stosowanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

12. Wykonawca opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

13. Opracowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:

1/ wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

2/ wymogami ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672 z póź. zm.),

3/ ustawą z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

4/ rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

5/ obowiązującymi normami,

6/ wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r,. poz. 1129 z póżn. zm),

7/ rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.),

8/ rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729),

9/ rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

10/ Wytycznymi projektowania skrzyżowań cz. I i II GDDP – Warszawa 2001 r.,

11/ ustawą z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031),

12/ „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Kalisza” (Zarządzenie Nr 627/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18.12.2015 r.),

14. Termin wykonania opracowania do dnia: 15.10.2016 r.

15. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:

1/ posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch opracowań projektowych na budowę, przebudowę drogi/ulicy o dł. min. 100mb, uwzględniających infrastrukturę pieszo – rowerową lub 2 opracowań projektowych na budowę/przebudowę ciągu pieszo – rowerowego/ścieżki pieszo-rowerowej o dł. min. 100mb.

2/ wykażą, że dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. projektanta branży drogowej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie.

16. Termin związania ofertą określa się na 20 dni.

17. Kryterium oceny ofert: cena 100%.

18. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem:

„Oferta na: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu na odcinku od skrzyżowania z ul. Konińską do granicy miasta”.

19. Oferty należy składać do dnia 05.08.2016r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz – SEKRETARIAT (I piętro).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2016r. o godz. 09:05.

20. Oferta winna zawierać:

- formularz oferty na załączonym druku,

- wykaz wykonanych opracowań wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych w pkt-cie 15 oraz, że zostały one wykonane należycie,

- wykaz osób spełniających warunki udziału w postępowaniu.

21. Z Oferentem, który złoży ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na wykonanie przedmiotowego projektu – w załączeniu projekt umowy.

22. Osoby wskazane do kontaktów z oferentami:

1/ Karol Sobczak – tel. (62) 59-85-210

2/ Marcin Cieloszyk – tel. (62) 59-85-209

3/ Donata Gadzinowska – tel. (62) 59-85-209

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie pdf 283.53 KB Robert Starzonek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, lipiec 2016 12:19 Robert Starzonek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 26, lipiec 2016 12:42 Robert Starzonek