ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego przy ul. Rzymskiej 11 w Kaliszu.

 

 1. Zakres przedmiotu zamówienia

1/    roboty rozbiórkowe,

2/    wywiezienie gruzu z rozbiórki,

3/    uporządkowanie terenu,

4/    obsługę geodezyjną wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (wersje w formie papierowej oraz elektronicznej – format DWG).

 1. Szczegółowy zakres prac określony jest w załącznikach do zaproszenia obejmujących: przedmiar robót i kosztorys ofertowy (ślepy).
 1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia.
 1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2016r.

5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:

 1. udzielą rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres 24 miesięcy od daty odbioru końcowego,
 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164).
 3. wykażą, że dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjnej lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie.
 1. Termin związania z ofertą określa się na 20 dni od dnia składania ofert.
 1. Kryterium oceny ofert – cena 100%.
  1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
  2. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt., każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną według wzoru:

Cena oferty najniższej x 100

 Liczba punktów oferty badanej = ---------------------------------------

             Cena oferty badanej

9. Oferta winna zawierać:

-          formularz oferty na załączonym druku,

-          kosztorys ofertowy (wypełnić załączony druk),

-          oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – druk do wypełnienia,

-          „Wykaz osób spełniających warunki udziału w postępowaniu”,

-         

 1. Pisemną ę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: „Oferta na rozbiórkę budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego przy ul. Rzymskiej 11 w Kaliszu”.

11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz - SEKRETARIAT do dnia 01.08.2016r. do godz. 10:00.

 Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.08.2016r. o godz. 10:05.

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1/ Marcin Cieloszyk tel. (62) 59 85 209

2/ Donata Gadzinowska tel. (62) 59 85 209

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie pdf 247.62 KB Robert Starzonek
Załączniki zip 6.57 MB Robert Starzonek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 25, lipiec 2016 10:52 Robert Starzonek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25, lipiec 2016 10:53 Robert Starzonek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25, lipiec 2016 10:55 Robert Starzonek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25, lipiec 2016 10:57 Robert Starzonek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
poniedziałek, 25, lipiec 2016 10:57 Robert Starzonek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25, lipiec 2016 10:58 Robert Starzonek