ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziału geodezyjnego działek, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie - ul. Stawiszyńska 18 w Kaliszu.

  1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału geodezyjnego działek nr 44/9, 43 – obręb 0015 Chmielnik, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie - ul. Stawiszyńska 18 w Kaliszu.

 

  1. 2.   Termin wykonania ustala się następująco:

2.1.  wstępny projekt podziału (komplet dokumentów do złożenia wniosku): w ciągu 6 tygodni od dnia zawarcia umowy,

2.2.  wykonanie map z projektem podziału (komplet dokumentów do złożenia wniosku): w ciągu 6 tygodni od ostatecznego postanowienia,

2.3.  wykonanie dokumentów do ujawnienia podziałów w KW oraz trwała stabilizacja na gruncie w ciągu 4 tygodni od uzyskania klauzuli ostateczności decyzji podziałowej.

  1. 3.   O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:

1/ zaakceptują termin realizacji zamówienia,

2/ zaakceptują 21 dniowy termin płatności faktur.

  1. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
  1. Termin związania z ofertą: 20 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.

  1. Z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie spisana stosowna umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia - w załączeniu projekt umowy.

 

7. Oferta winna zawierać:

 - formularz ofertowy,

 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie

 do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

 wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 - uprawnienia.

  1. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: „Oferta na wykonanie podziału geodezyjnego działek, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie - ul. Stawiszyńska 18 w Kaliszu.”

 

  1. Oferty należy składać do dnia 29.07.2016r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz – SEKRETARIAT (I piętro pok. nr 201).

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.07.2016r. o godz. 09:05 w Sali konferencyjnej (parter pok. nr 102).
  2. Osoby wskazane do kontaktów z oferentami:

 1/ Barbara Szydło tel. (62) 59-85-209

 2/ Donata Gadzinowska tel. (62) 59-85-209

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie.pdf pdf 164.82 KB Paweł Nowak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 21, lipiec 2016 15:22 Paweł Nowak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21, lipiec 2016 15:22 Paweł Nowak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21, lipiec 2016 15:23 Paweł Nowak