alisz, dnia 11.07.2016r.

  

ZAPROSZENIE  DO ZŁOŻENIA  OFERTY CENOWEJ 

 

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej  na wykonanie projektu przebudowy oświetlenia ulicy  Browarnej, Piekarskiej i Kadeckiej w Kaliszu realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rewitalizacja – połączenie Głównego Rynku z Parkiem Miejskim”.

 1.Określenie przedmiotu zamówienia.

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji na przebudowę oświetlenia oddzielnie dla każdej z ulic: ul. Browarnej, ul. Piekarskiej na odcinku od ul. Sukienniczej do ul. Kadeckiej i ul. Kadeckiej w Kaliszu,  na podstawie której możliwa będzie realizacja inwestycji zarówno pod względem formalno – prawnym jak i technicznym. Opracowanie należy wykonać w nawiązaniu do projektu branży drogowej na przebudowę ww. ulic oraz warunków wydanych przez OUiD Sp. z o.o.  

2.Zakres opracowania obejmuje w szczególności:

1/      spisanie z Zamawiającym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, danych wyjściowych do projektowania,

2/      projekt budowlano – wykonawczy branży elektrycznej obejmujący  przebudowę oświetlenia, wykonany na podstawie wydanych przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu warunków technicznych przebudowy oświetlenia ulicy Browarnej i ulicy Piekarskiej z dnia 21.06.2016 r.,

3/      projekty usunięcia ewentualnych kolizji z infrastruktura techniczną,

4/      szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

5/      informację do planu BIOZ,

6/      wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe,

7/      uzgodnienie projektu w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegaturze w Kaliszu oraz w przypadku nałożenia takiego obowiązku uzyskanie zgody na prowadzenie prac budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków,

8/      uzgodnienie projektu z Biurem Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu,

9/      uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na Naradzie koordynacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu (dawniej uzyskanie pozytywniej opinii ZUDP),

10/  przedmiar robót, formularz kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej (kosztorys ofertowy w wersji papierowej i elektronicznej),

11/  kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorys w wersji papierowej oraz elektronicznej),

12/  opracowanie przedmiotu zamówienia w formie papierowej oraz elektronicznej (wersja elektroniczna winna być przygotowana w dwóch wariantach: nieedytowalnym – format plików: PDF oraz edytowalnym  - format plików: DWG, DOC XLS, ATH).

 3.Projektant zobowiązany jest w szczególności do:

1/    udzielenia gwarancji na opracowaną dokumentację projektową,

2/    szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia,

3/    w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń „równoważnych”, tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania , na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń,

4/    udzielenia odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych,

5/        zastosowania w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów.

 4.Zakres umowy obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.

 5.W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:

1/ czuwania w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,

2/ uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

3/ udziału w naradach technicznych, na żądanie Zamawiającego,

4/ udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji, na żądanie Zamawiającego,

5/ współdziałaniu w wykonywaniu przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

6.Podkład geodezyjny niezbędny do przedmiotowego opracowania zabezpiecza Zamawiający.

7.Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu podkładu geodezyjnego wraz z przedmiotowym opracowaniem.

8.Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację projektową zweryfikowaną przez inną jednostkę projektową posiadającą stosowne uprawnienia, bądź innego projektanta. Koszty weryfikacji ponosi Wykonawca.

9.Wykonawca jest zobowiązany do jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich                   do poziomu aktualnie obowiązujących cen w terminie 2 tygodni od momentu zlecenia aktualizacji przez Zamawiającego, w okresie trzech lat od przyjęcia przez Zamawiającego gotowej dokumentacji projektowej.

10.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania opracowania projektowego zwracając szczególną uwagę na konieczność koordynacji poszczególnych prac budowlanych.

11.Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, w swej treści nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez  stosowanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

12.Wykonawca opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

13.Opracowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:

1/      wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

2/      wymogami ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.                                                 U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.),

3/      rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie   (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 124),

4/      obowiązującymi normami,

5/      wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego                (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm),

6/      Wytycznymi  projektowania  skrzyżowań cz. I i II GDDP – Warszawa 2001 r..

 14.Termin wykonania opracowania: do dnia 30.08.2016 r.

 15.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:

1/posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego opracowania na budowę lub przebudowę linii oświetlenia ulicznego o długości min. 100 mb.,

2/  wykażą, że dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. projektanta branży instalacyjnej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie.

 16.Termin związania ofertą określa się na 20 dni.

 17.Kryterium oceny ofert: cena 100%.

 18.Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem:

 

„Oferta na: wykonanie projektu przebudowy oświetlenia ulicy  Browarnej, Piekarskiej i Kadeckiej w Kaliszu”.

  19.    Oferty należy składać do dnia 29.07.2016r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz – SEKRETARIAT (I piętro).
 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2016r. o godz. 09:05.

 20.    Oferta winna zawierać:

-  formularz oferty na załączonym druku,

-  wykaz wykonanych opracowań wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych w pkt-cie 15 oraz, że zostały one wykonane należycie,

-  wykaz osób spełniających warunki udziału w postępowaniu.

21.Z Oferentem, który złoży ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na wykonanie przedmiotowego projektu – w załączeniu projekt umowy.

 22.Osoby wskazane do kontaktów z oferentami:

1/ Karol Sobczak –  tel. (62) 59-85-210

2/ Marcin Cieloszyk  –  tel. (62) 59-85-209

Załączniki:

-          umowa – projekt,

-          formularz oferty,

-          załącznik do oferty „Doświadczenie zawodowe”,

-          załącznik do oferty „Wykaz osób spełniających warunki udziału w postępowaniu”,

-          warunki techniczne wydane przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie.pdf pdf 85.63 KB Paweł Nowak
Zalacznik.zip zip 1.76 MB Paweł Nowak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21, lipiec 2016 10:56 Paweł Nowak