ZP.271.10.86.2016

Kalisz, dnia 14.07.2016r.

  

ZAPROSZENIE  DO ZŁOŻENIA  OFERTY CENOWEJ

 

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej  na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na remont nawierzchni odcinka drogi osiedlowej od skrzyżowania przy sklepie Tesco do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlna  wlotem w al. Wojska Polskiego.

 

 1.   Określenie przedmiotu zamówienia.

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji na remont nawierzchni odcinka drogi osiedlowej od skrzyżowania przy sklepie Tesco do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlną  wlotem w al. Wojska Polskiego (zgodnie z załączoną mapą poglądową).

 1. Określenie przedmiotu zamówienia.
  Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji na remont nawierzchni odcinka drogi osiedlowej od skrzyżowania przy sklepie Tesco do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlną  wlotem w al. Wojska Polskiego (zgodnie z załączoną mapą poglądową).
 2. Zakres opracowania obejmuje w szczególności:
  1. spisanie z Zamawiającym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, danych wyjściowych do projektowania,
  2. projekt budowlano – wykonawczy na remont nawierzchni jezdni w zakresie zgodnym z załączonym planem orientacyjnym,
  3. projekty usunięcia ewentualnych kolizji z infrastruktura techniczną,
  4. uzgodnienie projektu na Naradzie koordynacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu (dawniej uzyskanie pozytywniej opinii ZUDP), jeżeli będzie wymagane,
  5. uzgodnienie projektu w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegaturze w Kaliszu oraz w przypadku nałożenia takiego obowiązku uzyskanie zgody na prowadzenie prac budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków, jeżeli będzie wymagane,
  6.  szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
  7. informację do planu BIOZ,
  8. kolorową planszę uzbrojenia podziemnego,
  9. mapę ewidencyjną z naniesioną lokalizacją drogi wraz z wypisami z ewidencji gruntów, dla działek na których jest zlokalizowana oraz wszystkich działek sąsiednich,
  10. wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe,
  11. przygotowanie załączników niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych,
  12. przedmiar robót, formularz kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej (kosztorys ofertowy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS,
  13. kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorys w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH),
  14. opracowanie przedmiotu zamówienia w formie papierowej oraz elektronicznej (wersja elektroniczna winna być przygotowana w dwóch wariantach: nieedytowalnym – format plików: PDF oraz edytowalnym  - format plików: DWG, DOC XLS, ATH).
 3. Projektant zobowiązany jest w szczególności do:
  1. udzielenia gwarancji na opracowaną dokumentację projektową,
  2. szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia,
  3. w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń „równoważnych”, tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowaniach dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania , na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń,
  4. udzielenia odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych,
  5. zastosowania w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów.
 4. Zakres umowy obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.
 5. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:
  1. czuwania w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,
  2. uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,
  3. udziału w naradach technicznych, na żądanie Zamawiającego,
  4. udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji, na żądanie Zamawiającego,
  5. współdziałaniu w wykonywaniu przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.
 6. Podkład geodezyjny niezbędny do przedmiotowego opracowania zabezpiecza Zamawiający.
 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu podkładu geodezyjnego wraz z przedmiotowym opracowaniem.
 8. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację projektową zweryfikowaną przez inną jednostkę projektową posiadającą stosowne uprawnienia, bądź innego projektanta. Koszty weryfikacji ponosi Wykonawca.
 9. Wykonawca jest zobowiązany do jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich                   do poziomu aktualnie obowiązujących cen w terminie 2 tygodni od momentu zlecenia aktualizacji przez Zamawiającego, w okresie trzech lat od przyjęcia przez Zamawiającego gotowej dokumentacji projektowej.
 10. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania opracowania projektowego zwracając szczególną uwagę na konieczność koordynacji poszczególnych prac budowlanych.
 11. Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, w swej treści nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez  stosowanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.
 12. Wykonawca opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 13. Opracowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:
  1. wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z  późn. zm.),
  2. wymogami ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.),
  3. ustawą z dnia 18.07.2001r.  Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),
  4. rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.),
  5. rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie   (Dz. U. z 2016 r.  poz. 124),
  6. obowiązującymi normami,
  7. wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm),
  8. rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.),
  9. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729),
  10. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),
  11. Wytycznymi  projektowania  skrzyżowań cz. I i II GDDP – Warszawa 2001 r.,
  12. ustawą z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031),
  13. „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Kalisza” (Zarządzenie Nr 627/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18.12.2015 r.).
 14. Termin wykonania opracowania: do dnia 31.08.2016 r.
 15. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:
  1. posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego opracowania projektowego na budowę, przebudowę lub remont drogi / ulicy o nawierzchni jezdni  bitumicznej o powierzchni min. 100 m 2,
  2. wykażą, że dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. projektanta branży drogowej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie.
 16. Termin związania ofertą określa się na 20 dni.
 17. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
 18. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem:
  „Oferta na: wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na remont nawierzchni odcinka drogi osiedlowej od skrzyżowania przy sklepie Tesco do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlna  wlotem w al. Wojska Polskiego”. 
 19. Oferty należy składać do dnia 29.07.2016r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz – SEKRETARIAT (I piętro).
   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2016r. o godz. 09:10.
 20. Oferta winna zawierać:
  •  formularz oferty na załączonym druku,
  • wykaz wykonanych opracowań wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych w pkt-cie 15 oraz, że zostały one wykonane należycie,
  •  wykaz osób spełniających warunki udziału w postępowaniu.
 21.  Oferentem, który złoży ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na wykonanie przedmiotowego projektu – w załączeniu projekt umowy.
 22. Osoby wskazane do kontaktów z oferentami:
  1. Dariusz Janiak –  tel. (62) 59-85-210
  2. Marcin Cieloszyk  –  tel. (62) 59-85-209 

Załączniki:

 • umowa – projekt,
 • formularz oferty,
 • załącznik do oferty „Doświadczenie zawodowe”,
 • załącznik do oferty „Wykaz osób spełniających warunki udziału w postępowaniu”,
 • mapa poglądowa.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21, lipiec 2016 10:54 Paweł Nowak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11, grudzień 2017 13:14 Donata Gadzinowska