ZP.271.10.83.2016

ZAPROSZENIE   DO  ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

 

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie dla zadania pn. „Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką” (do decyzji ZRID)

  1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziałów geodezyjnych, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie dla następujących działek:

1/      obręb 0159 – dz. nr 7/13 – podział na dwie działki,

2/      obręb 0153 – dz. nr 619/14, 399/14, 3/7, 399/19 – podział na dwie działki,

3/      obręb 0153 – dz. nr 618/8, 617/14, 617/15, 616/7, 403/3, 402/3 - podział na trzy działki.        

  1. Termin wykonania ustala się następująco:

1/      wykonanie map z projektem podziału w ilości 6 egz. (komplet dokumentów do złożenia wniosku): w ciągu 6 tygodni od dnia zawarcia umowy,

2/      wykonanie dokumentów do ujawnienia podziałów w KW oraz trwała stabilizacja                    na gruncie w ciągu 4 tygodni od uzyskania ostatecznej decyzji ZRID.

  1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:

1/ zaakceptują termin realizacji zamówienia,

2/ zaakceptują 21 dniowy termin płatności faktur.

  1. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
  1. Termin związania z ofertą: 20 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.

  1. Z Oferentem, który  złoży  najkorzystniejszą  ofertę  zostanie spisana stosowna  umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia - w załączeniu projekt   umowy.

 

7. Oferta winna zawierać:

1/      formularz ofertowy,

2/      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie               do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3/      uprawnienia.

  1. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą  i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: „Oferta na wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji                 na gruncie dla zadania pn. „Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką” (do decyzji ZRID).”
  1. Oferty należy składać do dnia 18.07.2016r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego
  1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.07.2016r. o godz. 10:05 w Sali konferencyjnej  (parter pok. nr 102).
  2. Osoby wskazane do kontaktów z oferentami:

      1/ Barbara Szydło                     tel. (62) 59-85-209

      2/ Donata Gadzinowska            tel. (62) 59-85-209

Załącznik:

-          projekt umowy

-          formularz ofertowy

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie.pdf pdf 46.91 KB Paweł Nowak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14, lipiec 2016 12:50 Paweł Nowak