ZP.271.10.84.2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

 

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziału wraz z trwałą stabilizacją na gruncie nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 18, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 81 – obręb 0027 Chmielnik

  1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału geodezyjnego, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie dla nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 18, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 81 – obręb 0027 Chmielnik.

  1. Termin wykonania ustala się następująco:

1/    wstępny projekt podziału: w ciągu 6 tygodni od dnia zawarcia umowy,

2/    wykonanie map z projektem podziału w ilości 6 egz. (komplet dokumentów do złożenia wniosku): w ciągu 6 tygodni od uzyskania ostatecznego postanowienia,

3/    wykonanie dokumentów do ujawnienia podziałów w KW oraz trwała stabilizacja na gruncie w ciągu 4 tygodni od uzyskania ostatecznej decyzji podziałowej.

  1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:

1/ zaakceptują termin realizacji zamówienia,

2/ zaakceptują warunki wystawiania i termin płatności faktur.

  1. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
  1. Termin związania z ofertą: 20 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.

  1. Z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie spisana stosowna umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia - w załączeniu projekt umowy.

 

7. Oferta winna zawierać:

1/    formularz ofertowy,

2/    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3/    uprawnienia.

  1. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: „Oferta na wykonanie podziału wraz z trwałą stabilizacją na gruncie nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 18, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 81 – obręb 0027 Chmielnik.”

 

  1. Oferty należy składać do dnia 18.07.2016r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz – SEKRETARIAT (I piętro pok. nr 201).

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.07.2016r. o godz. 10:10 w Sali konferencyjnej (parter pok. nr 102).
  2. Osoby wskazane do kontaktów z oferentami:

 1/ Barbara Szydło tel. (62) 59-85-209

 2/ Donata Gadzinowska tel. (62) 59-85-209

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie.pdf pdf 46.82 KB Paweł Nowak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 14, lipiec 2016 12:47 Paweł Nowak