Kalisz, dn. 21.07.2016r.

ZP.271.1.13.2016

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego zrealizowanego w ramach zadania „Rozwój systemu komunikacji Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej -Kalisz” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

ZP.271.1.13.2016


Kalisz, dnia 08 lipiec 2016 r.

Kalisz: Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego realizowanego w ramach zadania Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz
Numer ogłoszenia: 127793 - 2016; data zamieszczenia: 08.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu , ul. Złota 43, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 62 59 85 200, faks 62 59 85 201.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zdm.kalisz.pl,

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego realizowanego w ramach zadania Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z pkt 4 SIWZ Zakres opracowania projektowego obejmuje w szczególności: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) na budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie o łącznej powierzchni około 48 tys. m2, wskazanym w załączniku nr 1, obejmującym częsć ulic: Miast Partnerskich, Dworcowej, Podmiejskiej i działek przy dworcu kolejowym oraz autobusowym należących do Miasta Kalisza. 4.2.Zakres opracowania projektowego obejmuje w szczególności: 4.2.1 spisanie z Zamawiającym danych wyjściowych do projektowania w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, 4.2.2 opracowanie winno określać prowadzenie ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów w obszarze wydzielonych działek wraz z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej (wjazdowej i wyjazdowej). Na terenie przed dworcem PKP należy zaprojektować zadaszone perony dla min. sześciu autobusów. Ponadto na tym terenie należy zaprojektować przystanek dla autobusów komunikacji miejskiej oraz miejsca parkingowe dla rowerów na minimum 50 sztuk w postaci zadaszonych wiat. Obsługa transportu lokalnego odbywać się ma na terenie istniejącego dworca autobusowego . Autobusy rozpoczynające i kończące kursy w Kaliszu mają być obsługiwane na dworcu autobusowym. Dodatkowo, na terenie dworca autobusowego, należy zaprojektować miejsca parkingowe (postojowe) dla 70 autobusów i 100 samochodów osobowych. Projekt obejmuje również wyznaczenie postoju taxi oraz miejsc postojowych dla rowerów, na terenie lub w sąsiedztwie dworca autobusowego. Należy skomunikować węzeł przesiadkowy z trasami rowerowymi przebiegającymi wokół centrum handlowego i przyległych ulicach. Wstępna koncepcja pokazana jest na mapie w załączniku, 4.2.3 opracowanie 3 koncepcji zagospodarowania terenu węzła przesiadkowego, W oparciu o wybraną przez Zamawiającego koncepcję z 3 koncepcji, które ma opracować Wykonawca; Wykonawca jest zobowiązany opracować: 4.2.4 projekt architektoniczo - budowlany zagospodarowania terenu węzła przesiadkowego, 4.2.5 projekt branży drogowej obejmujący budowę połączenia drogi biegnącej od ronda Miasta Partnerskich do ulicy Wrocławskiej (odcinek o długości ~ 600 metrów o projektowanej klasie L) i w razie konieczności przebudowy pozostałych istniejących skrzyżowań (Górnośląska - Szlak Bursztynowy, Dworcowa - Miast Partnerskich, Podmiejska-Górnośląska) na potrzeby sprawnego przemieszczania się autobusów, 4.2.6 projekt systemu monitoringu całego obszaru, 4.2.7 projekt systemu informacji pasażerskiej w postaci tablic LED na stanowiskach odjazdowych (peronach), informacji głosowej i pionowego oznakowania przestrzennego. 4.2.8 projekt sieci bezprzewodowego Internetu, nagłośnienia i informacji wizualnej, 4.2.9 projekt połączenia telekomunikacyjnego między dworcami i światłowodowego połączenia z siedzibą Zamawiającego (MZDiK) na ulicy Złotej 43, 4.2.10 rozpoznanie istniejącej konstrukcji nawierzchni na terenie istniejących dróg i placów, 4.2.11 geotechniczne warunki posadowienia obiektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 4.2.12 określenie kategorii ruchu dla projektowanej drogi klasy L oraz terenu węzła, 4.2.13 projekt budowy i przebudowy odwodnienia, 4.2.14 projekt budowy i przebudowy oświetlenia, 4.2.15 projekty usunięcia ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną, 4.2.16 kolorowa plansze uzbrojenia podziemnego, 4.2.17 projekt stałej organizacji ruchu wraz z planem sytuacyjnym określającym projektowane geometrie dróg (ulic) i placów, które wymagają na etapie opracowywania akceptacji Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu, 4.2.18 informacje do planu BIOZ, 4.2.19 szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 4.2.20 przedmiar robót, formularz kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej w podziale na branże, kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorys w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH), 4.2.21 protokół z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP) dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia technicznego, 4.2.22 mapę własności terenu w 2 egz. z jednoznacznie określonym przebiegiem projektowanego pasa drogowego i granicami działek wraz z aktualnym wykazem właścicieli działek, na którym zlokalizowany jest węzeł przesiadkowy, 4.2.23 opracowanie kompletu dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej, format PDF oraz wersja edytowalna DWG, DOC, XLS, ATH), 4.2.24 uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, 4.2.25 uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii oraz zezwoleń umożliwiających, pod względem formalno - prawnym, realizację robót budowlanych, 4.2.26 opracowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (Specustawa) dla projektowanej drogi klasy L wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, za wyjątkiem podziałów geodezyjnych (wykonanie projektów podziałów nieruchomości zleci Zamawiający w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę plan sytuacyjny z zaznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji) oraz uzyskanie decyzji ZRID. 4.3. Zakres umowy obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. 4.3.1. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do: 1/ czuwania w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, 2/ uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, 3/ udziału w naradach technicznych, na żądanie Zamawiającego, 4/ udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji, na żądanie Zamawiającego, 5/ współdziałaniu w wykonywaniu przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 4.4. Podkład geodezyjny niezbędny do opracowania zabezpiecza Wykonawca 4.5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu podkładu geodezyjnego wraz z przedmiotowym opracowaniem. 4.6. Projektant jest zobowiązany do jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych etapów do poziomu aktualnie obowiązujących cen w terminie 2 tygodni od momentu zlecenia aktualizacji przez Zamawiającego, w okresie trzech lat od przyjęcia przez Zamawiającego gotowej dokumentacji projektowej. 4.7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację projektową zweryfikowaną przez innego projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Koszt weryfikacji Wykonawca pokryje we własnym zakresie. 4.8. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, najpóźniej w dniu podpisania umowy, harmonogram prac projektowych uwzględniający terminy realizacji kluczowych etapów prac projektowych.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykażą w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie: 1/ jednego projektu zagospodarowania terenu centrum komunikacyjnego/dworca/węzła przesiadkowego o pow. min. 20 000 m2 uwzględniającego integrację min. 3 różnych środków transportu; 2/ min. jednego projektu obejmującego budowę lub przebudowę drogi o przekroju ulicznym min. klasy D o dł. min. 300 mb.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykażą, że dysponują osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj.: 1/ projektanta branży drogowej posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie, oraz wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert min. jeden projekt budowy / przebudowy / rozbudowy drogi / ulicy o dł. min. 300 m (klasy min D) z przebudową kanalizacji i oświetlenia, 2/ projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykażą, że posiadają (aktualne i opłacone przynajmniej na dzień składania ofert) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Za najważniejsze uznaje się usługi niezbędne do spełnienia warunku określonego w sekcji III.3.2. tj.: wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie: 1/ jednego projektu zagospodarowania terenu centrum komunikacyjnego / dworca / węzła przesiadkowego o pow. min. 20 000 m2 uwzględniającego integrację min. 3 różnych środków transportu. 2/ min. jednego projektu obejmującego budowę lub przebudowę drogi o przekroju ulicznym min. klasy D o dł. min. 300 mb.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości - 2

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z pkt 21.3. SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia a/ gdy wystąpią rozbieżności na mapach związanych m.in. z rozminięciem się terminu wykonania i zarejestrowania inwentaryzacji z terminem sporządzenia mapy, b/ ze względu na przedłużające się terminy uzgodnień, wydawania odpowiednich decyzji administracyjnych itp. na które Wykonawca nie ma wpływu a dołożył wszelkiej staranności w celu ich uzyskania, c/ na skutek wystąpienia w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia innych nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na realizację zamówienia. 2/ Zmiany osobowe: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia przedstawionych w ofercie, po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego w następujących wypadkach: a/ śmierci, choroby lub wypadku projektanta / projektantów b/ jeżeli wymiana projektanta / projektantów stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych wyżej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona (należy podać przyczyny) przez Wykonawcę na piśmie wraz z kopią uprawnień i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 10 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Siwz. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, w terminie 3 dni od momentu powzięcia wiadomości o konieczności dokonania zmiany. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa wyżej winna być dokonana na piśmie i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 3/ Zmian w trakcie realizacji umowy podmiotów na zasoby których Wykonawca powoływał się w ofercie : W sytuacji, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4/ Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy; Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zdm.kalisz.pl, bip.mzdik.kalisz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz - Sekretariat pok. nr. 201 mieszczący się na pierwszym piętrze..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie.pdf pdf 201.47 KB Paweł Nowak
SIWZ.pdf pdf 266.40 KB Paweł Nowak
Zalacznik.zip zip 206.51 KB Paweł Nowak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08, lipiec 2016 15:53 Paweł Nowak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08, lipiec 2016 15:53 Paweł Nowak
Artykuł został zmieniony. środa, 20, lipiec 2016 15:30 Paweł Nowak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21, lipiec 2016 15:26 Paweł Nowak