Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

na stanowisko Specjalisty ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki, Ewidencji i Monitoringu

w Zarządzie Dróg Miejskichw Kaliszu.

 

Nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.

 


ZPA.110.3.2.2022

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu
ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. obsługi informatycznej
w Wydziale Informatyki, Ewidencji i Monitoringu
w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Złota 43

 

1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie lub wyższe
• w przypadku posiadania wykształcenia średniego minimum 3 lata stażu pracy ogółem, w przypadku posiadania wykształcenia wyższego minimum 2 lata stażu pracy ogółem.
• znajomość przepisów prawa w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
• obywatelstwo polskie,
• pracę na ww. stanowisku może ubiegać się również obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadanie nieposzlakowanej opinii,

2. Wymagania dodatkowe (kompetencje i umiejętności dodatkowo punktowane):
• doświadczenie zawodowe na stanowisku o charakterze zbliżonym do zakresu obowiązków na stanowisku specjalisty ds. obsługi informatycznej ,
• wykształcenie wyższe informatyczne,
• dobra znajomość budowy, obsługi, konserwacji oraz umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy uszkodzeń sprzętu komputerowego,
• dobra znajomość budowy i zarządzania sieciami komputerowymi,
• znajomość języka PHP oraz systemów CMS np. WordPress, Jomla.
• biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi,
• znajomość języka SQL oraz umiejętność zarządzania bazami danych,
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej.

3. Predyspozycje osobowościowe:
• uczciwość, samodzielność, dokładność, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:
• Zapewnienie rozwoju informatycznego ZDM,
• Wdrażanie i nadzór nad eksploatacją systemów komputerowych,
• Prowadzenie ewidencji i dokumentacji związanych z obsługą informatyczną ZDM w tym:
a. sprzętu komputerowego,
b. stosowanych systemów,
c. oprogramowania i licencji,
d. baz danych,
• Archiwizowanie danych z pamięci komputerów i serwerów,
• Administrowanie siecią komputerową,
• Zapewnienie bezpieczeństwa sieci komputerowej i systemów komputerowych w tym ochrona antywirusowa,
• Obsługa ZDM w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego,
• Tworzenie i konserwacja systemów komputerowych,
• Dobór i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania,
• Administrowanie wszystkimi witrynami internetowymi, aktualizacja danych, modernizacja, zapewnienie bezpieczeństwa oraz wykonywanie kopii zapasowych,
• Administrowanie kontami poczty elektronicznej,
• Pełnienie funkcji dodatkowego Administratora Systemu Informatycznego (ASI),
• Szkolenia użytkowników oraz pomoc merytoryczna i techniczna w zakresie obsługi systemów i programów użytkowych,
• Przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a także ustawy o ochronie informacji niejawnych.

5. Warunki pracy na danym stanowisku : pełen etat, praca od poniedziałku do piątku od godz. 07:30 do godz. 15:30.

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

7. Wymagane dokumenty:
• wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza można pobrać na stronie www.bip.zdm.kalisz.pl),
• kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (kserokopia dyplomu lub zaświadczenia),
• kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagany staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia),
• oświadczenia: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
• osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej tj. certyfikatem znajomości języka polskiego poświadczającym zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim, ogólnym lub zaawansowanym, dokumentem potwierdzających ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwem dojrzałości uzyskanym w polskim systemie oświaty lub świadectwem nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydanego przez Ministra Sprawiedliwości.

W celu ułatwienia kontaktu z kandydatami prosi się o podanie adresu mailowego lub numeru telefonu.

W przypadku przekazania przez Państwa informacji dotyczących swojej osoby innych niż wynikające z określonych w ogłoszeniu wymagań związanych ze stanowiskiem wskazanych w „Kwestionariuszu osobowym dla osób ubiegających się o zatrudnienie” należy do dokumentów załączyć klauzulę następującej treści:

Zgoda na przetwarzanie danych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowym innych niż wynikające z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, na które aplikuję. Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałem się z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą informacyjną.”.

Wymagane dokumenty należy składać w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu, ul. Złota 43 ( sekretariat pok. nr 201 ) w terminie do dnia 22.04.2022r.

Oferty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (bip.zdm.kalisz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu, ul. Złota 43.

Dyrektor ZDM zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

UWAGA !
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie , z dopiskiem: „Oferta na stanowisko Specjalisty ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki, Ewidencji i Monitoringu w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu”.

Kandydat spełniający wymagania formalne jest zobowiązany do zgłoszenia się na kolejny etap naboru (rozmowa lub test) w ustalonym terminie, o którym kandydaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

Informacje o danym naborze można uzyskać pod numerem telefonu 62 5985205 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego naboru jest Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Złotej 43. Z administratorem można kontaktować się listownie: 62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cele i podstawy przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. W związku z tym pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych innych niż wskazane powyżej, przekazanych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jest zgoda tej osoby na przetwarzanie danych.

Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Przechowywania danych.
Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, a następnie zostaną zniszczone.

Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu danych przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• w odniesieniu do danych objętych udzieloną zgodą, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i wynikającym z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć naborze. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na Państwa udział w naborze – wymaga jednak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Kwestionariusz osobowy pdf 44.61 KB Olga Bryła-Suliga
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 07, kwiecień 2022 09:38 Olga Bryła-Suliga
Artykuł został zmieniony. środa, 04, maj 2022 10:35 Olga Bryła-Suliga