Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ogłasza nabór na stanowisko
Inspektora do Wydziału Inwestycji
w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Złota 43

1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa lądowego,
• specjalność : preferowana drogowa,
• znajomość przepisów prawa w szczególności : prawa budowlanego, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. Specustawy drogowej),KPA, warunków technicznych,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora w Wydziale Inwestycji,
• brak kary za przestępstwa popełnione umyślnie,
• dobra znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office.

2. Wymagania dodatkowe:
• prawo jazdy kat. B,
• umiejętność obsługi programów do kosztorysowania oraz obsługi programów do projektowania dróg będzie dodatkowym atutem.

3. Predyspozycje osobowościowe:
• uczciwość, samodzielność, dokładność, systematyczność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• udział w przygotowaniu planowanych inwestycji polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie i remoncie dróg oraz obiektów inżynierskich realizowanych na podstawie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych,
• przygotowywanie materiałów wymaganych: dla uzyskania pozwolenia na budowę, procedury ZRID, przy zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
• weryfikowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w oparciu o posiadane dokumentacje techniczne,
• udział w sporządzaniu szczegółowych specyfikacji przetargowych na wykonanie projektów i realizację inwestycji drogowych,
• sporządzanie analiz i dokumentów sprawozdawczych, nakładów rzeczowych i finansowych planowanych i realizowanych inwestycji,
• kontrola dokumentów rozliczeniowych (odbiory częściowe, końcowe),
• organizowanie, udział i dokumentowanie przeglądów technicznych, rad budowy, badań specjalistycznych i ekspertyz,
• przygotowywanie i koordynowanie obiegu dokumentów związanych z planowanymi i realizowanymi inwestycjami,
• przygotowywanie, koordynacja i wykonywanie działań spoczywających na inwestorze ( zgodnie z wymogami prawa budowlanego ) w ramach realizowanych przez MZDiK zadań inwestycyjnych,
• ewidencjonowanie dokumentacji planowanych i realizowanych inwestycji,
• przygotowywanie i ewidencjonowanie korespondencji związanej z planowanymi i realizowanymi inwestycjami,
• przygotowanie odbiorów końcowych inwestycji,
• udział w komisjach przetargowych i odbiorowych,
• prowadzenie ewidencji nakładów inwestycyjnych i poniesionych na budowę środków trwałych,
• dokonywanie wyceny środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji,
• sporządzanie dokumentów OT ,,Przyjęcie środka trwałego”,
• przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Warunki pracy na danym stanowisku : pełen etat, praca od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30.

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV),
• list motywacyjny,
• dokument potwierdzający wykształcenie,
• kserokopie świadectw pracy,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o stanie zdrowia.

Do oferty można dołączyć również:
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach,
• referencje z przebiegu pracy zawodowej.

Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43 ( sekretariat pok. nr 201 ) w terminie do dnia 07.05.2018r.
Oferty , które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (bip.mzdik.kalisz.pl) i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (bip.kalisz.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu , ul. Złota 43.

Dokumenty: list motywacyjny , CV, powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz.922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz.902 z późn. zm.).

Dyrektor MZDiK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

UWAGA ! ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie , z dopiskiem :
„Oferta na stanowisko Inspektora do Wydziału Inwestycji w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu”.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 19, kwiecień 2018 10:34 Olga Bryła-Suliga