Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

na stanowisko Laboranta w Wydziale Inwestycji
w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Laboranta w Wydziale Inwestycji w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu nie wybrano kandydata do zatrudnienia.

Nabór na ww. stanowisko został nierozstrzygnięty.


 

ZPA.110.2.2024

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu
ogłasza nabór na stanowisko Laboranta w Wydziale Inwestycji
w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Złota 43

1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie minimum średnie,
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadanie nieposzlakowanej opinii,
• o pracę na ww. stanowisku może ubiegać się również obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. Wymagania dodatkowe:

● Wykształcenie średnie techniczne z zakresu budownictwa lądowego lub pokrewne,
• doświadczenie zawodowe na stanowisku laboranta,
• znajomość technologii wykonywania robót drogowych, Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, norm i warunków technicznych określających wymagania dla materiałów wykorzystywanych przy realizacji robót drogowych oraz norm związanych z wykonywaniem badań ww. materiałów (PN-EN i WT),
• znajomość przepisów z zakresu KPA i Ustawy Prawo Budowlane.
• dobra znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office,
• kursy i szkolenia z zakresu badań laboratoryjnych,
• prawo jazdy Kat. B.

3. Predyspozycje osobowościowe:
• uczciwość, samodzielność, dokładność, systematyczność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje między innymi:
• Prowadzenie badań laboratoryjnych materiałów pod kątem jakości i przydatności do celów drogowych, w tym:
a. badanie prefabrykatów betonowych,
b. badania betonów,
c. badanie kruszyw i mieszanek z kruszyw mineralnych,
d. badanie mieszanek mineralno- bitumicznych.
• We współpracy z inspektorami nadzoru kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz kontrolowanie przebiegu procesów technologicznych
na budowach.
• Bieżąca kontrola materiałów stosowanych przy wykonywaniu robót drogowych realizowanych na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.
• Badanie cech gruntów i ich ocena pod względem przydatności do celów drogowych: klasyfikacja gruntu, wysadzinowość, stopień zagęszczenia oraz nośność.
• Badanie i ocena nośności istniejących nawierzchni.
• Współdziałanie z laboratoriami zewnętrznymi w zakresie badań podłoża gruntowego, nośności oraz równości i szorstkości nawierzchni.
• Uczestniczenie w odbiorach końcowych robót drogowych oraz przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
• Przygotowywanie danych dotyczących konstrukcji istniejących nawierzchni oraz podłoża gruntowego dla potrzeb opracowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu dokumentacji projektowych.
• Wystawianie opinii laboratoryjnych.
• Dbanie o należytą dyscyplinę pracy laboratorium.
• Dbanie o powierzony sprzęt techniczny i wyposażanie laboratorium,
a w szczególności o:
a. utrzymywanie urządzeń w należytej sprawności technicznej,
b. stosownie do potrzeb, zgłaszanie zapotrzebowań na okresowe naprawy, przeglądy, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania laboratorium,
c. nadzór nad bieżącym uzyskiwaniem wymaganych atestów i świadectw legalizacyjnych dla sprzętu będącego na wyposażeniu laboratorium.
• Bieżąca troska o zapewnienie warunków pracy zgodnych z wymaganiami bhp między innymi poprzez: wykorzystywanie urządzeń i wyposażenia laboratorium w sposób umożliwiający bezpieczną pracę, stosowanie podczas pracy odpowiedniej odzieży roboczej oraz wymaganych ochron osobistych.
• Dbanie o należyte zabezpieczenie sprzętu i wyposażenia laboratorium przed kradzieżą, oraz niedopuszczanie do marnotrawstwa materiałów
i odczynników.
• Sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz z zakresu wykonywanych przez siebie badań laboratoryjnych oraz kontroli jakości wykonanych robót
na budowach.
• Terminowe sprawdzanie i opisywanie pod względem merytorycznym faktur i innych dowodów księgowych w zakresie powierzonego zakresu obowiązków.
• Wykonywanie usług laboratoryjnych realizowanych na potrzeby indywidualnych (zewnętrznych) zleceniodawców.
• Terminowe wystawianie faktur VAT oraz faktur korygujących dokumentujących m.in. sprzedaż usług laboratoryjnych, sporządzanie
na ich podstawie rejestru sprzedaży VAT i przekazywanie go do Wydziału Księgowo-Finansowego
w terminie do dnia 5 następnego miesiąca za dany miesiąc.
• Wykonywanie obowiązków powierzonych w ramach Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej.
• Uczestnictwo w Komisji Likwidacyjnej, wystawianie dowodów
LT – „Likwidacja środka trwałego” i ich numerowanie oraz wystawianie
LT – „Likwidacja pozostałego środka trwałego” i ich numerowanie.
• Ponoszenie odpowiedzialności za powierzone obowiązki i mienie.
• Przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych a także ustawy o ochronie informacji niejawnych.
• Przestrzeganie ustalonych procedur kontroli finansowej związanej
z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków finansowych.
• Wykonywanie innych czynności zlecanych przez przełożonego.

5. Warunki pracy na danym stanowisku: pełen etat, praca od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30, praca z wykorzystaniem urządzeń i sprzętu laboratoryjnego, praca przy komputerze, praca w terenie.

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:
wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza można pobrać na stronie www.bip.zdm.kalisz.pl),
• kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej tj. certyfikatem znajomości języka polskiego poświadczającym zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim, ogólnym lub zaawansowanym, dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwem dojrzałości uzyskanym w polskim systemie oświaty lub świadectwem nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydanego przez Ministra Sprawiedliwości.

W celu ułatwienia kontaktu z kandydatami prosi się o podanie adresu mailowego lub numeru telefonu.

W przypadku przekazania przez Kandydata informacji dotyczących swojej osoby innych niż wynikające z określonych w ogłoszeniu wymagań związanych ze stanowiskiem wskazanych w „Kwestionariuszu osobowym dla osób ubiegających się o zatrudnienie” należy do dokumentów załączyć klauzulę następującej treści:

Zgoda na przetwarzanie danych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowym innych niż wynikające z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, na które aplikuję. Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałem się z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą informacyjną.”.

Wymagane dokumenty należy składać w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu, ul. Złota 43 ( sekretariat pok. nr 201 ) w terminie do dnia 4.04.2024r.

Oferty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (bip.zdm.kalisz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu, ul. Złota 43.

Dyrektor ZDM zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

UWAGA !
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie , z dopiskiem: „Oferta na stanowisko Laboranta w Wydziale Inwestycji w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu.”

Kandydat spełniający wymagania formalne jest zobowiązany do zgłoszenia się na kolejny etap naboru (rozmowa lub test) w ustalonym terminie, o którym kandydaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

Informacje o danym naborze można uzyskać pod numerem telefonu 62 5985205 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego naboru jest Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Złotej 43. Z administratorem można kontaktować się listownie: 62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się: listownie:
62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cele i podstawy przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego
z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. W związku z tym pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych w zakresie określonym
w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych innych niż wskazane powyżej, przekazanych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jest zgoda tej osoby na przetwarzanie danych.

Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Przechowywania danych.
Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, a następnie zostaną zniszczone.

Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu danych przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• w odniesieniu do danych objętych udzieloną zgodą, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i wynikającym z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć naborze. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na Państwa udział w naborze – wymaga jednak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

ZPA.110.2.2024

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu

ogłasza nabór na stanowisko Laboranta w Wydziale Inwestycji

w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Złota 43

1.    Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie minimum średnie,

·         obywatelstwo polskie,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         posiadanie nieposzlakowanej opinii,

·         o pracę na ww. stanowisku może ubiegać się również obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.    Wymagania dodatkowe:

  Wykształcenie średnie techniczne z zakresu budownictwa lądowego lub pokrewne,

·         doświadczenie zawodowe na stanowisku laboranta,

·         znajomość technologii wykonywania robót drogowych, Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, norm i warunków technicznych określających wymagania dla materiałów wykorzystywanych przy realizacji robót drogowych oraz norm związanych z wykonywaniem badań ww. materiałów (PN-EN i WT),

·         znajomość przepisów z zakresu KPA i Ustawy Prawo Budowlane.

·         dobra znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office,

·         kursy i szkolenia z zakresu badań laboratoryjnych,

·         prawo jazdy Kat. B.

3.    Predyspozycje osobowościowe:

·         uczciwość, samodzielność, dokładność, systematyczność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

4.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje między innymi:

·         Prowadzenie badań laboratoryjnych materiałów pod kątem jakości
i przydatności do celów drogowych, w tym:

  1. badanie prefabrykatów betonowych,
  2. badania betonów,
  3. badanie kruszyw i mieszanek z kruszyw mineralnych,
  4. badanie mieszanek mineralno- bitumicznych.

·         We współpracy z inspektorami nadzoru kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz kontrolowanie przebiegu procesów technologicznych
na budowach.

·         Bieżąca kontrola materiałów stosowanych przy wykonywaniu robót drogowych realizowanych na zlecenie Zarządu Dróg
Miejskich w Kaliszu.

·         Badanie cech gruntów i ich ocena pod względem przydatności do celów drogowych: klasyfikacja gruntu, wysadzinowość, stopień zagęszczenia oraz nośność.

·         Badanie i ocena nośności istniejących nawierzchni.

·         Współdziałanie z laboratoriami zewnętrznymi w zakresie badań podłoża gruntowego, nośności oraz równości i szorstkości nawierzchni.

·         Uczestniczenie w odbiorach końcowych robót drogowych oraz przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

·         Przygotowywanie danych dotyczących konstrukcji istniejących nawierzchni oraz podłoża gruntowego dla potrzeb opracowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu dokumentacji projektowych.

·         Wystawianie opinii laboratoryjnych.

·         Dbanie o należytą dyscyplinę pracy laboratorium.

·         Dbanie o powierzony sprzęt techniczny i wyposażanie laboratorium,
a w szczególności o:

  1. utrzymywanie urządzeń w należytej sprawności technicznej,
  2. stosownie do potrzeb, zgłaszanie zapotrzebowań na okresowe naprawy, przeglądy, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania laboratorium,
  3. nadzór nad bieżącym uzyskiwaniem wymaganych atestów i świadectw legalizacyjnych dla sprzętu będącego na wyposażeniu laboratorium.

·         Bieżąca troska o zapewnienie warunków pracy zgodnych z wymaganiami bhp między innymi poprzez: wykorzystywanie urządzeń i wyposażenia laboratorium w sposób umożliwiający bezpieczną pracę, stosowanie podczas pracy odpowiedniej odzieży roboczej oraz wymaganych ochron osobistych.

·         Dbanie o należyte zabezpieczenie sprzętu i wyposażenia laboratorium przed kradzieżą, oraz niedopuszczanie do marnotrawstwa materiałów
i odczynników.

·         Sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz z zakresu wykonywanych przez siebie badań laboratoryjnych oraz kontroli jakości wykonanych robót
na budowach.

·         Terminowe sprawdzanie i opisywanie pod względem merytorycznym faktur i innych dowodów księgowych w zakresie powierzonego zakresu obowiązków.

·         Wykonywanie usług laboratoryjnych realizowanych na potrzeby indywidualnych (zewnętrznych) zleceniodawców.

·         Terminowe wystawianie faktur VAT oraz faktur korygujących dokumentujących m.in. sprzedaż usług laboratoryjnych, sporządzanie
na ich podstawie rejestru sprzedaży VAT i przekazywanie go do Wydziału Księgowo-Finansowego
w terminie do dnia 5 następnego miesiąca za dany miesiąc.

·         Wykonywanie obowiązków powierzonych w ramach Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej.

·         Uczestnictwo w Komisji Likwidacyjnej, wystawianie dowodów
LT – „Likwidacja środka trwałego” i ich numerowanie oraz wystawianie
LT – „Likwidacja pozostałego środka trwałego” i ich numerowanie.

·         Ponoszenie odpowiedzialności za powierzone obowiązki i mienie.

·         Przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych a także ustawy o ochronie informacji niejawnych.

·         Przestrzeganie ustalonych procedur kontroli finansowej związanej
z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków finansowych.

·         Wykonywanie innych czynności zlecanych przez przełożonego.

5.    Warunki pracy na danym stanowisku: pełen etat, praca od poniedziałku
do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30,
praca z wykorzystaniem urządzeń i sprzętu laboratoryjnego, praca przy komputerze, praca w terenie.

 

6.    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7.    Wymagane dokumenty:

wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(wzór kwestionariusza można pobrać na stronie www.bip.zdm.kalisz.pl),

·      kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,

·      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

·      oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·      oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

·      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

·      osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej tj. certyfikatem znajomości języka polskiego poświadczającym zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim, ogólnym lub zaawansowanym, dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwem dojrzałości uzyskanym w polskim systemie oświaty lub świadectwem nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydanego przez Ministra Sprawiedliwości.

W celu ułatwienia kontaktu z kandydatami prosi się o podanie adresu mailowego
lub numeru telefonu.

W przypadku przekazania przez Kandydata informacji dotyczących swojej osoby innych niż wynikające z określonych w ogłoszeniu wymagań związanych ze stanowiskiem wskazanych w „Kwestionariuszu osobowym dla osób ubiegających się o zatrudnienie” należy do dokumentów załączyć klauzulę następującej treści:

Zgoda na przetwarzanie danych:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowym innych niż wynikające z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, na które aplikuję. Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałem się z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą informacyjną.”.

Wymagane dokumenty należy składać w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu,
ul. Złota 43 ( sekretariat pok. nr 201 ) w terminie do dnia 4.04.2024r.

Oferty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (bip.zdm.kalisz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu, ul. Złota 43.

Dyrektor ZDM zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

UWAGA !

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie , z dopiskiem: „Oferta na stanowisko Laboranta w Wydziale Inwestycji w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu.”

Kandydat spełniający wymagania formalne jest zobowiązany do zgłoszenia się na kolejny etap naboru (rozmowa lub test) w ustalonym terminie, o którym kandydaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

Informacje o danym naborze można uzyskać pod numerem telefonu 62 5985205 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego naboru jest Zarząd Dróg
Miejskich w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Złotej 43. Z administratorem można kontaktować się listownie: 62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00 lub e-mailowo:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się: listownie:
62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00 lub e-mailowo:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">odTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">zdmTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego
z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. W związku z tym pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych w zakresie określonym
w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych innych niż wskazane powyżej, przekazanych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jest zgoda tej osoby na przetwarzanie danych.

Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Przechowywania danych.

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, a następnie zostaną zniszczone.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu danych przysługuje Państwu:

         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

         prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

         w odniesieniu do danych objętych udzieloną zgodą, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych;

         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i wynikającym z art. 221§ 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć naborze. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na Państwa udział
w naborze – wymaga jednak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Kwestionariusz osobowy pdf 44.61 KB Olga Bryła-Suliga
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 14, marzec 2024 12:18 Olga Bryła-Suliga
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20, maj 2024 14:46 Olga Bryła-Suliga
Artykuł został zmieniony. środa, 22, maj 2024 10:40 Olga Bryła-Suliga