ZPA.110.1.2023

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kontrolera Strefy Płatnego Parkowania
w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu.

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Jan Peciak, zam. Kalisz.

Uzasadnienie wyboru:

Pan Jan Peciak uzyskał najwyższą ocenę Komisji powołanej do przeprowadzenia naboru, wykazał się niezbędną wiedzą wymaganą na stanowisku kontrolera SPP.

Udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania merytoryczne zadane przez Komisję.

 


 

ZPA.110.1.2023

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu

ogłasza nabór na stanowisko

Kontrolera Strefy Płatnego Parkowania

w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Złota 43

 

1. Wymagania niezbędne:

· co najmniej wykształcenie średnie,

· co najmniej 2- letni staż pracy,

· obywatelstwo polskie,

· pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

· pracę na ww. stanowisku może ubiegać się również obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

· brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

· posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2. Wymagania dodatkowe:

· znajomość przepisów prawa z zakresu : UCHWAŁA NR LVIII/816/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia w Kaliszu Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania,

· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

· doświadczenie na podobnym stanowisku.

3. Predyspozycje osobowościowe:

· umiejętność pracy w zespole,

· dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dobra organizacja pracy, samodzielność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1) Kontrolowanie prawidłowego wnoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych w obszarze SPP.

2) Sprawdzanie ważności biletów parkingowych oraz opłat wnoszonych poprzez aplikację mobilną.

3) Sprawdzanie ważności opłat abonamentowych i zryczałtowanych - identyfikatorów SPP.

4) Wystawianie w terenie SPP Wezwań - Raportów w przypadku stwierdzenia nieopłaconego, nieprzedłużonego lub błędnie opłaconego postoju pojazdu samochodowego i umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu.

5) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej do wystawionego Wezwania-Raportu.

6) Zgłaszanie Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego.

7) Kontrola oznakowania pionowego i poziomego w SPP oraz zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie kierownikowi BOSPP oraz do Wydziału Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg Miejskich.

5. Warunki pracy na danym stanowisku : pełen etat, praca w obszarze Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Kalisza od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do godz. 18:00.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

· wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

· kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (kserokopia dyplomu lub zaświadczenia),

· kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagany staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia),

· oświadczenie: o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz
o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

W celu ułatwienia kontaktu z kandydatami prosi się o podanie adresu mailowego lub numeru telefonu.

W przypadku przekazania przez Państwa informacji dotyczących swojej osoby innych niż wynikające z określonych w ogłoszeniu wymagań związanych
ze stanowiskiem wskazanych w „Kwestionariuszu osobowym dla osób ubiegających się o zatrudnienie” należy do dokumentów załączyć klauzulę następującej treści:

Zgoda na przetwarzanie danych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowym innych niż wynikające z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, na które aplikuję. Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałem się z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą informacyjną.”.

Wymagane dokumenty należy składać w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu, ul. Złota 43 ( sekretariat pok. nr 201 ) w terminie do dnia 20.02.2023r.

Oferty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (bip.zdm.kalisz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu, ul. Złota 43.

Dyrektor ZDM zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

UWAGA !

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie , z dopiskiem: „Oferta na stanowisko Kontrolera Strefy Płatnego Parkowania w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu”

Kandydat spełniający wymagania formalne jest zobowiązany do zgłoszenia się
na kolejny etap naboru (rozmowa lub test) w ustalonym terminie, o którym kandydaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

Informacje o danym naborze można uzyskać pod numerem telefonu 62 5985205 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego naboru jest Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Złotej 43. Z administratorem można kontaktować się listownie: 62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego
z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. W związku z tym pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych w zakresie określonym
w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych innych niż wskazane powyżej, przekazanych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jest zgoda tej osoby na przetwarzanie danych.

Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Przechowywania danych.

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, a następnie zostaną zniszczone.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu danych przysługuje Państwu:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

• w odniesieniu do danych objętych udzieloną zgodą, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i wynikającym z art. 221 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć naborze. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na Państwa udział w naborze – wymaga jednak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Kwestionariusz osobowy pdf 44.61 KB Olga Bryła-Suliga
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 03, luty 2023 15:22 Olga Bryła-Suliga
Artykuł został zmieniony. piątek, 31, marzec 2023 11:31 Olga Bryła-Suliga