Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Wydziale Uzgodnień Infrastruktury Technicznej w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu.

 

Nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.


 

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu
ogłasza nabór na stanowisko
Inspektora nadzoru inwestorskiego w Wydziale Uzgodnień Infrastruktury Technicznej w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Złota 43

1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie lub wyższe,
• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne wraz z aktualnym zaświadczeniem
o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
• w przypadku posiadania wykształcenia średniego minimum 6 lat stażu pracy ogółem, w przypadku posiadania wykształcenia wyższego 4 lata stażu pracy ogółem,
• znajomość ustawy Prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych
i przepisów wykonawczych do tych ustaw,
• znajomość technologii wykonywania robót drogowych, Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2016r., poz. 124), norm i warunków technicznych określających wymagania dla materiałów wykorzystywanych przy realizacji robót drogowych,
• obywatelstwo polskie,
• pracę na ww. stanowisku może ubiegać się również obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

• doświadczenie zawodowe na stanowisku o charakterze zbliżonym do zakresu obowiązków na stanowisku podinspektora ds. uzgodnień infrastruktury technicznej,
• wykształcenie z zakresu budownictwa lądowego,
• prawo jazdy kat. B, własny samochód.
• dobra znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office,

3. Predyspozycje osobowościowe:
• uczciwość, samodzielność, dokładność, systematyczność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje między innymi :
• pełnienie nadzoru nad robotami prowadzonymi na drogach miejskich
w zakresie:
- remontów , bieżącego utrzymania, oraz inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
• bieżące kontrolowanie stanu nawierzchni dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie protokołów z przeprowadzonych przeglądów,
• wykonywanie obowiązków służbowych w oparciu o przepisy
w sprawie zasad działania inspektora nadzoru inwestorskiego,
• opracowywanie przedmiarów inwestorskich dotyczących remontów dróg i obiektów inżynierskich prowadzonych przez Zarząd Dróg
Miejskich w Kaliszu.

5. Warunki pracy na danym stanowisku : pełen etat, praca od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz. 1530.

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:
• wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(wzór kwestionariusza można pobrać na stronie www.bip.zdm.kalisz.pl),
• kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (kserokopia dyplomu lub zaświadczenia),
• kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagany staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia),
• oświadczenia: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
• osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach
o służbie cywilnej tj. certyfikatem znajomości języka polskiego poświadczającym zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim, ogólnym lub zaawansowanym, dokumentem potwierdzających ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwem dojrzałości uzyskanym w polskim systemie oświaty lub świadectwem nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydanego przez Ministra Sprawiedliwości.

W celu ułatwienia kontaktu z kandydatami prosi się o podanie adresu mailowego
lub numeru telefonu.

W przypadku przekazania przez Państwa informacji dotyczących swojej osoby innych niż wynikające z określonych w ogłoszeniu wymagań związanych ze stanowiskiem wskazanych w „Kwestionariuszu osobowym dla osób ubiegających się o zatrudnienie” należy do dokumentów załączyć klauzulę następującej treści:

Zgoda na przetwarzanie danych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowym innych niż wynikające z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, na które aplikuję. Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałem się z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą informacyjną.”.

Wymagane dokumenty należy składać w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu,
ul. Złota 43 ( sekretariat pok. nr 201 ) w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r.

Oferty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (bip.zdm.kalisz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu, ul. Złota 43.

Dyrektor ZDM zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

UWAGA !
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie , z dopiskiem: „Oferta na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Wydziale Uzgodnień Infrastruktury Technicznej w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu.”

Kandydat spełniający wymagania formalne jest zobowiązany do zgłoszenia się
na kolejny etap naboru (rozmowa lub test) w ustalonym terminie, o którym kandydaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

Informacje o danym naborze można uzyskać pod numerem telefonu 62 5985205 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego naboru jest Zarząd Dróg
Miejskich w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Złotej 43. Z administratorem można kontaktować się listownie: 62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się: listownie:
62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cele i podstawy przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego
z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. W związku z tym pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych w zakresie określonym
w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych innych niż wskazane powyżej, przekazanych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jest zgoda tej osoby na przetwarzanie danych.

Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Przechowywania danych.
Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, a następnie zostaną zniszczone.

Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu danych przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• w odniesieniu do danych objętych udzieloną zgodą, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa).
Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i wynikającym z art. 221 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć naborze. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na Państwa udział w naborze – wymaga jednak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
kwestionariusz osobowy pdf 44.61 KB Olga Bryła-Suliga
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 27, maj 2022 13:46 Olga Bryła-Suliga
Artykuł został zmieniony. piątek, 17, czerwiec 2022 13:45 Robert Starzonek