1. Zarządem kieruje jednoosobowo Dyrektor.
 2. Dyrektor reprezentuje Zarząd na zewnątrz i ponosi pełną odpowiedzialność za działalność jednostki.
 3. Dyrektor działa w ramach udzielonego przez Prezydenta Miasta Kalisza pełnomocnictwa.
 4. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Z-ca Dyrektora, a w razie nieobecności Zastępcy wyznaczony pisemnie przez Dyrektora pracownik.

 1. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
  1. dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wydatkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. nadzór nad gospodarką finansową i majątkiem Zarządu,
  3. nadzór nad pracami obejmującymi projekty planów finansowych i rzeczowych,
  4. ustalanie uprawnień i obowiązków dla pracowników Zarządu oraz określenie odpowiedzialności materialnej w ramach zakresu obowiązków,
  5. decydowanie w sprawach zatrudnienia, awansowania oraz w innych kwestiach spraw osobowych związanych ze stanowiskiem i wykonywaną pracą,
  6. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
  7. nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i p. poż.,
  8. nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z funkcji zarządcy dróg,
  9. inicjowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz ich regulowanie aktami wewnętrznymi,
  10. nadzór bezpośredni nad pracą podległych Wydziałów, Zespołów, jednoosobowych i wieloosobowych stanowisk pracy w szczególności: Głównego Księgowego, Zastępcy Dyrektora,
  11. ustalanie indywidualnych zakresów czynności dla kierowników podległych Wydziałów, oraz pracowników Zespołów, jednoosobowych i wieloosobowych stanowisk pracy w pionie Dyrektora w szczególności: Głównego Księgowego, Zastępcy Dyrektora,
  12. wykonywanie czynności prawnych za pracodawcę w zakresie prawa pracy, w stosunku do pracowników Zarządu,
  13. nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
  14. realizowanie obowiązków zamawiającego wynikających z Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05, lipiec 2022 11:28 Robert Starzonek