1. Zastępca Dyrektora nadzoruje i koordynuje działalność podporządkowanych mu komórek organizacyjnych, zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik do Regulaminu oraz odpowiada bezpośrednio za działalność jednostki w zakresie przydzielonych zadań
  i obowiązków służbowych.
 2. Do zadań zastępcy Dyrektora należy w szczególności:
  1. kształtowanie strategii i polityki w zakresie zadań realizowanych przez podległe mu piony,
  2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad sposobem realizacji zadań przez podległe mu piony oraz bezpośredniego zwierzchnictwa służbowego w stosunku do kierowników komórek organizacyjnych podległych pionów,
  3. określanie sposobu realizacji zadań przez podległe komórki organizacyjne,
  4. parafowanie dokumentów w sprawach objętych merytorycznym zakresem działania podległych im pionów, w tym dokumentów, które mogą spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
  5. opracowywanie założeń i koncepcji do projektu planów finansowych Zarządu w części dotyczącej podległych mu pionów,
  6. przygotowywanie okresowych ocen, analiz i sprawozdań z realizacji zadań merytorycznych przez podległe mu piony,
  7. nadzór nad sposobem i zakresem udzielania informacji publicznej przez komórki organizacyjne w podległych mu pionach,
  8. składanie oświadczeń woli w imieniu Zarządu oraz wydawanie decyzji administracyjnych,
   na podstawie posiadanych pełnomocnictw i upoważnień,
  9. opracowywanie i przedkładanie Dyrektorowi do zatwierdzenia projektów odpowiedzi
   na zapytania i interpelacje radnych Rady Miasta Kalisza,
  10. przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące zakresu przedmiotu swojego działania oraz pracowników z podległych mu pionów,
  11. realizacja zadań w zakresie kontroli zarządczej,
  12. zapewnienie należytej współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Zarządu,
  13. wykonywanie zadań określonych w zakresie obowiązków służbowych oraz dodatkowo powierzonych przez Prezydenta lub Dyrektora,
  14. zatwierdzanie zakresów czynności pracowników z podległych mu pionów.
 3. Zastępca Dyrektora przy wykonywaniu swoich kompetencji i zadań działa w granicach określonych przepisami prawa oraz imiennych pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta lub Dyrektora.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05, lipiec 2022 11:30 Robert Starzonek