Do zadań zarządu należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, parkingów, przystanków, pętli autobusowych oraz węzłów przesiadkowych;
 2. prowadzenie spraw w zakresie zaliczenia dróg do odpowiedniej kategorii drogi publicznej i pozbawienia dróg kategorii drogi publicznej;
 3. wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych na podstawie upoważnień udzielonych pracownikom ZDM przez Prezydenta Miasta Kalisza;
 4. opracowywanie projektów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich;
 5. pełnienie funkcji inwestora;
 6. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 7. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 8. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania innych zadań na rzecz obronności;
 9. koordynacja robót w pasach drogowych;
 10. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 11. prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych, prowadzenie naniesień w pasie drogowym, kontrola ich prawidłowości oraz podejmowanie działań w celu usunięcia obiektów samowolnie umieszczonych w pasie drogowym;
 12. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 13. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 14. przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazania usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 15. badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 16. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 17. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 18. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 19. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia;
 20. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 21. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 22. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 21 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
 23. wykonywanie badań, analiz, opinii, ekspertyz oraz zadań związanych z organizacją ruchu na drogach publicznych;
 24. opiniowanie i opracowywanie projektów organizacji ruchu;
 25. wdrażanie lub przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji jednostkom zobowiązanym do ich wdrożenia;
 26. wykonywanie bieżącej i okresowej kontroli zgodności przekazanej do wdrożenia organizacji ruchu na drogach publicznych;
 27. zarządzanie drogami wewnętrznymi;
 28. utrzymywanie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych;
 29. opiniowanie tras przejazdu materiałów niebezpiecznych w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
 30. opiniowanie i uzgadnianie planów zagospodarowania oraz projektów różnego typu obiektów, usytuowanych przy drogach publicznych;
 31. podejmowanie działań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych;
 32. inne zadania związane z zarządzaniem na drogach publicznych w granicach określonych przepisami prawa;
 33. sadzenie, utrzymanie i usuwanie drzew i krzewów w ramach realizowanych inwestycji drogowych;
 34. udostępnianie gruntów w pasie drogowym;
 35. zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym i pobieranie opłat;
 36. organizacja i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania oraz parkingami miejskimi;
 37. prowadzenie spraw należących do zarządzającego ruchem na drogach;
 38. budowa parkingów w mieście i połączeń drogowych miasta z istniejącym układem komunikacyjnym;
 39. uzgadnianie lokalizacji oraz budowa i utrzymanie w należytym stanie przystanków i pętli autobusowych dla publicznej komunikacji zbiorowej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11, grudzień 2017 09:49 Robert Starzonek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05, lipiec 2022 11:26 Robert Starzonek