INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator danych osobowych.
Administratorem przekazanych danych osobowych będzie działający w imieniu zarządcy drogi (Prezydenta Miasta Kalisza) Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Złotej 43. Z administratorem można kontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00 lub e-mailowo: sekretariat@ zdm .kalisz.pl lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: listownie: 62-800 Kalisz ul. Złota 43, telefonicznie: +48 62 / 598 52 00 lub e-mailowo: iod@ zdm.kalisz.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.
Przekazane dane osobowe (numer rejestracyjny parkującego pojazdu) będziemy przetwarzać w celu pobrania opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Kaliszu na zasadach określonych w „Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu” stanowiącym załącznik do uchwały nr LVIII/816/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2022 r. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów uchwały nr LVIII/816/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia w Kaliszu Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (z późn. zm).

Odbiorcy danych osobowych.
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Mogą być również udostępnione podmiotom z którymi współpracuje Administrator w związku z pobieraniem opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Kaliszu, w szczególności podmiotom dostarczającym rozwiązania informatyczno – elektroniczne, w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwego ich funkcjonowania lub rozpatrzenia złożonej reklamacji.

Okres przechowywania danych.
Przekazane dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym zostały zebrane. Okres ten może zostać wydłużony do czasu wyjaśnienia złożonych reklamacji lub dochodzenia ewentualnych roszczeń (ich przedawnienia). Jeżeli chodzi o materiały archiwalne dane osobowe będziemy przechowywać przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz obowiązującego u Administratora „Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt”.

Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przekazaniem danych osobowych i przetwarzaniem ich przez Administratora przysługuje Państwu:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości dokonania opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Kaliszu.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
Podejmowane w związku z przekazaniem danych osobowych decyzje nie będą oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja RODO SPP pdf 139.44 KB Robert Starzonek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 13, czerwiec 2024 11:40 Robert Starzonek